24 ก.ย. 2555

[ข่าว] - สกศ.ชู 33 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตUploadImage

          น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากมาตรา 25 ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จึงคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนในและ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปี 2553 และ ปี 2554 สกศ.สรรหาและยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบขึ้น มีผู้สนใจส่งแหล่งการเรียนรู้เพื่อการยกย่อง 143 แหล่ง


          และในครั้งนี้ สกศ.ประกาศยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 2 จำนวน 33 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งการเรียนรู้ในภาคเหนือ 8 แหล่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แหล่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก 11 แหล่ง และภาคใต้ 7 แหล่ง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง 33 แหล่ง ซึ่งล้วนมีระบบการบริหารจัดการและวิธีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นแหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาคที่เหมาะสมกับการใช้สถานที่ดัง กล่าวเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด