15 ก.ย. 2555

[รับตรง] - ม.บูรพา เปิดข้อมูลรับตรงปี 56 รวม 4,818 คนUploadImage

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดข้อมูลการรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 29 พ.ย. 2555 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 7 มี.ค. 2556

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาคัดเลือกจาก...

คะแนนสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

คะแนนสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : PAT) และคะแนนสอบวิชาสามัญ


โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

การสมัครคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ

โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ

ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน2,023 คน

ครั้งที่ 2 จำนวน 1,878 คน

และจำนวนรับภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 จำนวน 401 คน

ครั้งที่ 2 จำนวน 516 คน

รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จำนวน 4,818 คน


Credit : ENN.co.th