21 ก.ย. 2555

[รับตรง] - ม.มหิดลรับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคปกติ)


UploadImage

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคปกติ) โดยเปิดรับสมัครเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต

การรับสมัคร


เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2555

 การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัคร

          1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน

          2. หลักฐานแสดงคุณวุฒ

          -ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร

          -ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2555ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จ การศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2555 (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555)

          3. บันทึกผลการศึกษา

          -ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

          -ผู้ที่กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555 ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเท่าที่ศึกษา มาจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

          -ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          5. สำเนาทะเบียนบ้าน

          6. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

          7. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง

ติดต่องานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาล้ย มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 208-210, 0-2441-9129

E-mail: gradthai@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร www.ce.mahidol.ac.th/

หรือ www.grad.mahidol.ac.th/grad/index.php