1 พ.ย. 2555

[รับตรง] มาแล้ว ม.แม่โจ้ เปิดรับตรงประจำปี 2556 หลายรายการUploadImage


รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
5เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
7เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1วิศวกรรมเกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4วิศวกรรมอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
5เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาศาสตร์
1วิทยาการคอมพิวเตอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2เทคโนโลยีชีวภาพกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เคมีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4สถิติกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
5คณิตศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
6วัสดุศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
7เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
8เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1รัฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2การบริหารท้องถิ่นกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
4รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
 บริหารธุรกิจ
1ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2การตลาดกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3การจัดการกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
4การบัญชีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
5การเงินกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 ศิลปศาสตร์
1นิเทศศาสตร์บูรณาการกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ภาษาอังกฤษกำลังศึกษาชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษาเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เศรษฐศาสตร์
1เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
2เศรษฐศาสตร์สหกรณ์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3เศรษฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1การสื่อสารดิจิทัลกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
- วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ปวช.ทางเกษตรกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2สถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3ภูมิสถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยพลังงาน
1พลังงานทดแทนกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
---------------------------------------------------------------------------------------- 

รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี
UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (สมทบ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชไร่ เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 บริหารธุรกิจ
1การบัญชีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชีเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การจัดการกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4การตลาดกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม และบริการภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการประมง หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร
UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 

คุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
การประมง- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางการประมง , ปวช.ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางเกษตรกรรม , ปวช.ทางพืชกรรม
2.00
พัฒนาการท่องเที่ยว- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
การจัดการ- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
รัฐศาสตร์- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช. ทุกแผนก
2.00

หลักสูตร 4 ปี  เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
พัฒนาการท่องเที่ยว- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การจัดการ- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การประมง- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางประมง , สัตวศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางเกษตรกรรม
2.00
รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทุกแขนงวิชา
- เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์
2.00
*****รายระเอียดเพิ่มเติมของ รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร จะ update ภายหลัง

[รับตรง] ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 2556

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2556 ตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2555 – 14 มกราคม 2556 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด40,000 บาท*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2556ในคณะต่างๆ ได้แก่ Sripatum International Collegeคณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชี ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่ต้องสอบข้อเขียน

ทั้งนี้รายละเอียดคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ Sripatum International College Bachelor of Arts  -  International Business Communication, Bachelor of Arts  -  English and Chinese for Business Communication และ Bachelor of Business Administration  -  International  Hospitality  Management       คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด*, สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาการออกแบบการสื่อสารออนไลน์* คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด,   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก, สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการสมัครมี2ช่องทาง ช่องทางแรก สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 10 ชั้น 4มหาวิทยาลัยศรีปทุม และช่องทางที่ 2 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.thตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 14 มกราคม 2556 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค วันที่ 19 มกราคม 2556 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  วันที่ 26 มกราคม 2556 สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 2121-4  

[รับตรง] - เปิดรับตรงพิเศษที่เทคโนฯ พระนครเหนือ 2556UploadImage


มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติ
- ด้านกีฬา อายุไม่เกิน 26 ปี และต้องมีประวัติด้านด้านกีฬาในช่วง 3 ปี (รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบ)
- ด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วง 3 ปี  (รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

 
ค่าสมัคร 300 บาท

 


มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)
ม. 3    : เขาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ปวช.  : เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปวส.  : ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
1.  (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไมรับสอบเทียบ ม.3) โดยเมอสาเร็จการศึกษาแลวผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมี
GPAX (ม.3) ไมต่ำกว่า 2.50 
2.  ระดับปริญญาตรี 4 ป รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ปวช.และมี
GPA นับถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ดังน 
2.1  GPAX  ไมต่ำกว่า 2.50  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
2.2  GPAX  ไมต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 2.1 
3.  ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส.
GPA นับถึงภาคเรียนที่ 1/2555  ไมต่ำกว่า 2.75 
4.  จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทที่เป็นทที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ
UploadImage

[รับตรง] - ม.วลัยลักษณ์ แจก 200 ทุนให้ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี
UploadImage

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสรรทุนการศึกษา "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทั้งประเทศ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย-วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

โดยเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนทุน 200 ทุน

มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาโดยแบ่งเป็น

จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทโควตา หรือ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว

เป็นผู้ที่ครอบครัว มีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่าง ๆ

เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคฑัณฑ์ และมีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

เป็นการให้ทุนการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาที่ขอย้ายหลักสูตรจะนับระยะเวลาการรับทุนตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว ยกเว้นทุนกู้ยืมของรัฐบาล

การรับสมัคร

 รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

โดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครให้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะ

หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่นักเรียนที่กำลังศึกษา

โดยส่งหลักฐานการสมัครทางจดหมายให้มหาวิทยาลัยและประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หากได้รับหลังจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่พิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยส่งถึง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80161

หมายเหตุ ให้วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า "สมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนสร้างโอกาสฯ"

การรับสมัคร

[รับตรง] - กองทัพเรือ รับจบม.6 เรียนจ่าทหารเรือ
UploadImage

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙)สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๖ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕)

๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา

๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

๒.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป

๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๗ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ

๓.๑.๒ ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๘ ร้านสวัสดิการทหารเรือ

๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๙ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น

๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๑.๑๐ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต

๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๑๑ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต

๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๓.๑.๑๒ สถานีวิทยุเสียงจาก
ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๐ ตราด ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส

๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง
ชุดละ ๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (พิเศษไม่รับธนาณัติ online )

๔. การรับสมัคร

๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๔.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ

๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตั้งแต่ ๙ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓-๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ
หรือ www.navy.mi.th/navedu

30 ต.ค. 2555

[รับตรง] - รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556


UploadImage

  รับตรง คณะโบราณคดี   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556   

โครงการรับตรง

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

กำหนดการ


กิจกรรม โครงการรับตรง โครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ
รับสมัคร 15 ต.ค. 55 – 29 พ.ย. 55 15 ต.ค. – 14 พ.ย. 55>
วันสุดท้ายส่งแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร - 19 พ.ย. 55
ตรวจสอบผลการสมัคร - 21 พ.ย. 55
วันสุดท้ายของการชำระเงิน 7 ธ.ค. 55 27 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 6 ธ.ค. 55 -
ส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT 29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 55 -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 ธ.ค. 55 30 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 5 ม.ค. 56 (สอบสัมภาษณ์) 8 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 น. (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 ม.ค. 56 11 ธ.ค. 55
ยืนยันสิทธิ์ 14 – 18 ม.ค. 56 18 – 25 ธ.ค. 55
สละสิทธิ์ 16 -13 ก.พ. 56 20 ธ.ค. 55 – 8 ม.ค. 56
ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง 14 ก.พ. 56 14 ก.พ. 56


สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://202.28.75.249/archae2556/apply/php_front_end/apply_online.php

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://202.28.75.249/archae2556/apply/

[ข่าว] - สสวท. เดินหน้าผลิตครูสควค. ระยะที่ 3 เปิดตัวทุนระดับปริญญาโทโฉมใหม่


UploadImage

สสวท. จับมือ 12 มหาวิทยาลัย เดินหน้าผลิตสุดยอดครูวิทย์-คณิตให้กับประเทศปรับรูปแบบการดำเนินงานและ จำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560)  ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ล่าสุดประเดิมเปิดรับสมัคร ทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 55 นี้ คาดภายใน 6 ปี ได้ครูวิทย์ คณิต แบบพรีเมี่ยมและซุปเปอร์พรีเมี่ยม อีก 4,000 คน


          ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สสวท. เปิด เผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและเพื่อตอบสนองกระบวนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ    ซึ่งทางรัฐบาล ตระหนักถึงความจำเป็นและถือเป็นนโยบายหลัก  ในการมุ่งเน้นการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้นำทางวิชาการใน โรงเรียนและมีความรู้ความสามารถพิเศษ สำหรับเป็นฐานรองรับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ซึ่งปัจจุบัน สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ชิงทุนการศึกษาตั้งแต่วันที 1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2555นี้

          “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  นักเรียนไทยได้พิสูจน์ศักยภาพให้เห็นในระดับโลกถึงความสามารถและความฉลาด ด้านวิชาการโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หากบุคลากรครู ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น จะส่งผลให้เยาวชนไทย มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดดเด่น มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่เป็นรองเยาวชนชาติอื่นอย่างแน่นอน ซึ่งทาง สสวท. ได้ดำเนินโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปีและได้ปรับปรุงทุนการศึกษาในรูปแบบใหม่ คือ  ทุนพรีเมี่ยมและทุนซุปเปอร์ พรีเมี่ยม ได้แก้ไขรายละเอียดและขั้นตอนในแผนปฏิบัติอื่นๆ อีกหลายอย่าง ควบคู่กับการศึกษาเส้นทางการพัฒนาโครงการฯเพื่อให้ผู้รับทุนใช้โอกาสที่ได้ รับสำหรับเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทุน การศึกษาโครงการสควค. เมื่อผู้รับทุนเรียนจบ จะเป็นครูคนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าในสายอาชีพครู ที่สังคมและประเทศต้องการ” ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กล่าว

          อย่างไรก็ดีในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของครูไทยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหลายๆ หน่วยงานร่วมกัน  ซึ่งด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจะส่งผลให้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. บรรลุเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับเป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ และการเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอนาคตอันใกล้นี้

          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าว เสริมว่า ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผ่านมา 2 ระยะแล้ว ซึ่งผลที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้ที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. เป็นจำนวนมากและส่งผลให้ปัจจุบันมีครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ดีและเก่ง  มีศักยภาพสูง ที่จะสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการได้ครูที่มีประสิทธิภาพในการสอนที่มีประสิทธิภาพ สูงเยี่ยม ทำให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวม (เมื่อเทียบกับนานาชาติ) ของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ดีและสูงขึ้น

          ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระยะที่ 3 ได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติในหลักการให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560)  ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับที่ยอดเยี่ยม ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  รองรับปัญหาการขาดแคลนครูเก่งๆ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้   และสำหรับการขาดแคลนครูวิทย์ คณิตที่เก่ง ๆ ในโรงเรียนสองภาษา

          สำหรับทุน สควค. แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 Premium ระยะเวลา 2 ปี จำนวนปีละ 400 ทุน   เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์   สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และทุนประเภทที่ 2 Super Premium   คัดเลือกจากผู้ได้รับทุน Premium  ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีก 1 ปี จำนวนปีละ 180 ทุน  เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English  Program : EP)

          “ภายใต้การทำงานและความร่วมมือระหว่าง  สสวท.  สถาบันผลิตครู 12 แห่งและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการผลิตครู สควค. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการขาดแคลนบุคลากรครูเก่งๆ ในด้านนี้ให้กับประเทศได้มากที่สุด ทุกหน่วยงานได้ให้ความทุ่มเทร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการ สควค. ในปี 2556  มาอย่างดียิ่ง  ทำให้มั่นใจได้ว่า ภายในระยะเวลา 6 ปี ของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2556-2561 โครงการ สควค. จะสามารถผลิตสุดยอดครูที่มีความสามารถพิเศษ และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างยอดเยี่ยม ในระดับปริญญาโท ได้เพิ่มประมาณ 4,000 คน” ดร.พรพรรณ กล่าว

          ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเข้ารับทุนนั้น ผู้สมัครเข้ารับทุน จะต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  และมีผลการเรียนวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน  หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 450  คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน และไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อน   โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาในด้านนี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศถึงกว่า 2,000 คน ส่วนการสอบคัดเลือก ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ทั้ง 12 ศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. โดยกำหนดให้มีการสอบวิชาวัดความถนัด และวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2308 - 2318  โทรสาร 0 2392 4021 หรือ 0 2392 9602 หรือ Home Page : www3.ipst.ac.th/dpst
ขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากทาง สยามธุระกิจ