1 พ.ย. 2555

[รับตรง] มาแล้ว ม.แม่โจ้ เปิดรับตรงประจำปี 2556 หลายรายการUploadImage


รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
5เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
7เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1วิศวกรรมเกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4วิศวกรรมอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
5เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาศาสตร์
1วิทยาการคอมพิวเตอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2เทคโนโลยีชีวภาพกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เคมีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4สถิติกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
5คณิตศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
6วัสดุศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
7เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
8เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1รัฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2การบริหารท้องถิ่นกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
4รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
 บริหารธุรกิจ
1ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2การตลาดกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3การจัดการกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
4การบัญชีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
5การเงินกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 ศิลปศาสตร์
1นิเทศศาสตร์บูรณาการกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ภาษาอังกฤษกำลังศึกษาชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษาเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เศรษฐศาสตร์
1เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
2เศรษฐศาสตร์สหกรณ์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3เศรษฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1การสื่อสารดิจิทัลกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
- วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ปวช.ทางเกษตรกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2สถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3ภูมิสถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยพลังงาน
1พลังงานทดแทนกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
---------------------------------------------------------------------------------------- 

รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี
UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (สมทบ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชไร่ เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 บริหารธุรกิจ
1การบัญชีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชีเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การจัดการกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4การตลาดกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม และบริการภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการประมง หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร
UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 

คุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
การประมง- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางการประมง , ปวช.ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางเกษตรกรรม , ปวช.ทางพืชกรรม
2.00
พัฒนาการท่องเที่ยว- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
การจัดการ- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
รัฐศาสตร์- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช. ทุกแผนก
2.00

หลักสูตร 4 ปี  เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
พัฒนาการท่องเที่ยว- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การจัดการ- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การประมง- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางประมง , สัตวศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางเกษตรกรรม
2.00
รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทุกแขนงวิชา
- เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์
2.00
*****รายระเอียดเพิ่มเติมของ รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร จะ update ภายหลัง

[รับตรง] ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 2556

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2556 ตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2555 – 14 มกราคม 2556 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด40,000 บาท*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2556ในคณะต่างๆ ได้แก่ Sripatum International Collegeคณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชี ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่ต้องสอบข้อเขียน

ทั้งนี้รายละเอียดคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ Sripatum International College Bachelor of Arts  -  International Business Communication, Bachelor of Arts  -  English and Chinese for Business Communication และ Bachelor of Business Administration  -  International  Hospitality  Management       คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด*, สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาการออกแบบการสื่อสารออนไลน์* คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด,   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก, สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการสมัครมี2ช่องทาง ช่องทางแรก สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 10 ชั้น 4มหาวิทยาลัยศรีปทุม และช่องทางที่ 2 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.thตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 14 มกราคม 2556 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค วันที่ 19 มกราคม 2556 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  วันที่ 26 มกราคม 2556 สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 2121-4  

[รับตรง] - เปิดรับตรงพิเศษที่เทคโนฯ พระนครเหนือ 2556UploadImage


มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติ
- ด้านกีฬา อายุไม่เกิน 26 ปี และต้องมีประวัติด้านด้านกีฬาในช่วง 3 ปี (รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบ)
- ด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วง 3 ปี  (รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

 
ค่าสมัคร 300 บาท

 


มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)
ม. 3    : เขาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ปวช.  : เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปวส.  : ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
1.  (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไมรับสอบเทียบ ม.3) โดยเมอสาเร็จการศึกษาแลวผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมี
GPAX (ม.3) ไมต่ำกว่า 2.50 
2.  ระดับปริญญาตรี 4 ป รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ปวช.และมี
GPA นับถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ดังน 
2.1  GPAX  ไมต่ำกว่า 2.50  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
2.2  GPAX  ไมต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 2.1 
3.  ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส.
GPA นับถึงภาคเรียนที่ 1/2555  ไมต่ำกว่า 2.75 
4.  จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทที่เป็นทที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ
UploadImage

[รับตรง] - ม.วลัยลักษณ์ แจก 200 ทุนให้ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี
UploadImage

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสรรทุนการศึกษา "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทั้งประเทศ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย-วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

โดยเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนทุน 200 ทุน

มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาโดยแบ่งเป็น

จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทโควตา หรือ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว

เป็นผู้ที่ครอบครัว มีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่าง ๆ

เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคฑัณฑ์ และมีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

เป็นการให้ทุนการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาที่ขอย้ายหลักสูตรจะนับระยะเวลาการรับทุนตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว ยกเว้นทุนกู้ยืมของรัฐบาล

การรับสมัคร

 รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

โดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครให้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะ

หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่นักเรียนที่กำลังศึกษา

โดยส่งหลักฐานการสมัครทางจดหมายให้มหาวิทยาลัยและประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หากได้รับหลังจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่พิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยส่งถึง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80161

หมายเหตุ ให้วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า "สมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนสร้างโอกาสฯ"

การรับสมัคร

[รับตรง] - กองทัพเรือ รับจบม.6 เรียนจ่าทหารเรือ
UploadImage

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙)สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๖ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕)

๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา

๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

๒.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป

๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๗ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ

๓.๑.๒ ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๘ ร้านสวัสดิการทหารเรือ

๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๙ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น

๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๑.๑๐ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต

๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๑๑ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต

๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๓.๑.๑๒ สถานีวิทยุเสียงจาก
ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๐ ตราด ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส

๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง
ชุดละ ๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (พิเศษไม่รับธนาณัติ online )

๔. การรับสมัคร

๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๔.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ

๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตั้งแต่ ๙ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓-๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ
หรือ www.navy.mi.th/navedu