30 ต.ค. 2555

[รับตรง] - รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556


UploadImage

  รับตรง คณะโบราณคดี   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556   

โครงการรับตรง

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

กำหนดการ


กิจกรรม โครงการรับตรง โครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ
รับสมัคร 15 ต.ค. 55 – 29 พ.ย. 55 15 ต.ค. – 14 พ.ย. 55>
วันสุดท้ายส่งแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร - 19 พ.ย. 55
ตรวจสอบผลการสมัคร - 21 พ.ย. 55
วันสุดท้ายของการชำระเงิน 7 ธ.ค. 55 27 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 6 ธ.ค. 55 -
ส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT 29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 55 -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 ธ.ค. 55 30 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 5 ม.ค. 56 (สอบสัมภาษณ์) 8 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 น. (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 ม.ค. 56 11 ธ.ค. 55
ยืนยันสิทธิ์ 14 – 18 ม.ค. 56 18 – 25 ธ.ค. 55
สละสิทธิ์ 16 -13 ก.พ. 56 20 ธ.ค. 55 – 8 ม.ค. 56
ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง 14 ก.พ. 56 14 ก.พ. 56


สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://202.28.75.249/archae2556/apply/php_front_end/apply_online.php

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://202.28.75.249/archae2556/apply/

[ข่าว] - สสวท. เดินหน้าผลิตครูสควค. ระยะที่ 3 เปิดตัวทุนระดับปริญญาโทโฉมใหม่


UploadImage

สสวท. จับมือ 12 มหาวิทยาลัย เดินหน้าผลิตสุดยอดครูวิทย์-คณิตให้กับประเทศปรับรูปแบบการดำเนินงานและ จำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560)  ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ล่าสุดประเดิมเปิดรับสมัคร ทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 55 นี้ คาดภายใน 6 ปี ได้ครูวิทย์ คณิต แบบพรีเมี่ยมและซุปเปอร์พรีเมี่ยม อีก 4,000 คน


          ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สสวท. เปิด เผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและเพื่อตอบสนองกระบวนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ    ซึ่งทางรัฐบาล ตระหนักถึงความจำเป็นและถือเป็นนโยบายหลัก  ในการมุ่งเน้นการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้นำทางวิชาการใน โรงเรียนและมีความรู้ความสามารถพิเศษ สำหรับเป็นฐานรองรับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ซึ่งปัจจุบัน สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ชิงทุนการศึกษาตั้งแต่วันที 1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2555นี้

          “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  นักเรียนไทยได้พิสูจน์ศักยภาพให้เห็นในระดับโลกถึงความสามารถและความฉลาด ด้านวิชาการโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หากบุคลากรครู ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น จะส่งผลให้เยาวชนไทย มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดดเด่น มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่เป็นรองเยาวชนชาติอื่นอย่างแน่นอน ซึ่งทาง สสวท. ได้ดำเนินโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปีและได้ปรับปรุงทุนการศึกษาในรูปแบบใหม่ คือ  ทุนพรีเมี่ยมและทุนซุปเปอร์ พรีเมี่ยม ได้แก้ไขรายละเอียดและขั้นตอนในแผนปฏิบัติอื่นๆ อีกหลายอย่าง ควบคู่กับการศึกษาเส้นทางการพัฒนาโครงการฯเพื่อให้ผู้รับทุนใช้โอกาสที่ได้ รับสำหรับเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทุน การศึกษาโครงการสควค. เมื่อผู้รับทุนเรียนจบ จะเป็นครูคนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าในสายอาชีพครู ที่สังคมและประเทศต้องการ” ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กล่าว

          อย่างไรก็ดีในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของครูไทยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหลายๆ หน่วยงานร่วมกัน  ซึ่งด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจะส่งผลให้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. บรรลุเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับเป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ และการเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอนาคตอันใกล้นี้

          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าว เสริมว่า ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผ่านมา 2 ระยะแล้ว ซึ่งผลที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้ที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. เป็นจำนวนมากและส่งผลให้ปัจจุบันมีครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ดีและเก่ง  มีศักยภาพสูง ที่จะสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการได้ครูที่มีประสิทธิภาพในการสอนที่มีประสิทธิภาพ สูงเยี่ยม ทำให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวม (เมื่อเทียบกับนานาชาติ) ของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ดีและสูงขึ้น

          ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระยะที่ 3 ได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติในหลักการให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560)  ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับที่ยอดเยี่ยม ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  รองรับปัญหาการขาดแคลนครูเก่งๆ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้   และสำหรับการขาดแคลนครูวิทย์ คณิตที่เก่ง ๆ ในโรงเรียนสองภาษา

          สำหรับทุน สควค. แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 Premium ระยะเวลา 2 ปี จำนวนปีละ 400 ทุน   เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์   สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และทุนประเภทที่ 2 Super Premium   คัดเลือกจากผู้ได้รับทุน Premium  ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีก 1 ปี จำนวนปีละ 180 ทุน  เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English  Program : EP)

          “ภายใต้การทำงานและความร่วมมือระหว่าง  สสวท.  สถาบันผลิตครู 12 แห่งและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการผลิตครู สควค. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการขาดแคลนบุคลากรครูเก่งๆ ในด้านนี้ให้กับประเทศได้มากที่สุด ทุกหน่วยงานได้ให้ความทุ่มเทร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการ สควค. ในปี 2556  มาอย่างดียิ่ง  ทำให้มั่นใจได้ว่า ภายในระยะเวลา 6 ปี ของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2556-2561 โครงการ สควค. จะสามารถผลิตสุดยอดครูที่มีความสามารถพิเศษ และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างยอดเยี่ยม ในระดับปริญญาโท ได้เพิ่มประมาณ 4,000 คน” ดร.พรพรรณ กล่าว

          ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเข้ารับทุนนั้น ผู้สมัครเข้ารับทุน จะต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  และมีผลการเรียนวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน  หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 450  คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน และไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อน   โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาในด้านนี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศถึงกว่า 2,000 คน ส่วนการสอบคัดเลือก ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ทั้ง 12 ศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. โดยกำหนดให้มีการสอบวิชาวัดความถนัด และวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2308 - 2318  โทรสาร 0 2392 4021 หรือ 0 2392 9602 หรือ Home Page : www3.ipst.ac.th/dpst
ขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากทาง สยามธุระกิจ

[ข่าว] - สมศ.วัดร.ร.นานาชาติเน้นรู้ไทยUploadImage


          ดร.คมศร วงษ์รักษา รอง ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิด เผยถึงการประเมินภายนอกสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556 ว่า มีโรงเรียนนานาชาติที่จะเข้ารับการประเมิน 49 แห่ง จากทั้งหมด 134 แห่ง ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ นั้น สมศ.จะเน้นคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยกำหนดตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4 ข้อ ประกอบด้วย ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อาทิ ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม ไทย


          "เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย แม้จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวเริ่มใช้มาตั้งแต่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนอาจยังไม่คุ้นชินกับตัวบ่งชี้ใหม่ อย่างไรก็ตามในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 นี้ สมศ. คาดหวังให้ตัวบ่งชี้ดังกล่าวสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญกับภาษาและ วัฒนธรรมไทยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น ส่วนเรื่องของการประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ สมศ.จะใช้ผลควบคู่กับการประเมินภายนอกจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่ได้รับ การรับรองแล้วจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของไทย เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติมีการนำหลักสูตรมาจากประเทศ ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนั้น ๆ" ดร.คมศร กล่าว.
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

[รับตรง] - เดินหน้า!! เปิิดแล้วรับตรง ม.ราชภัฎนครปฐม 2556

 

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  16 มีนาคม 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  12 มกราคม 2556
คณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครถึง  12 พฤษภาคม 2556

GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (ตามไฟล์แนบ)

ค่าสมัคร 200 บาท

 
ที่มา : http://ac.npru.ac.th/

27 ต.ค. 2555

[ไลค์สาระ สุดสัปดาห์] - 25 พาสเวิร์ดยอดฮิต ที่ไม่ควรใช้เพราะเดาง่ายมาก


25 พาสเวิร์ดยอดฮิต ที่ไม่ควรใช้เพราะเดาง่ายมาก


          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  เว็บไซต์ SplashData.com  บริษัทรับจัดการ ดูแลรักษาพาสเวิร์ด ได้เปิดเผย 25 พาสเวิร์ดยอดฮิต ที่นิยมใช้กันมากในปีนี้ ที่บรรดาแฮกเกอร์ได้นำมาโพสต์เอาไว้ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่รหัสผ่านเหล่านั้นจะเป็นรหัสที่สามารถเดาได้ง่าย จึงทำให้ถูกแฮกได้ง่าย
          โดยมอร์แกน สเลน ซีอีโอของสแปลชเดต้า กล่าวว่า ที่เราจัดอันดับรหัสที่มีคนนิยมใช้มากแต่พบว่าเป็นรหัสที่เดาได้ง่ายขึ้นมาก็เพื่อช่วยหลาย ๆ คนที่กำลังใช้รหัสเหล่านี้อยู่ให้เปลี่ยนมาใช้รหัสที่ยากต่อการคาดเดามากขึ้น และไม่ใช้รหัสที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้ เพื่อป้องกันข้อมูลที่สำคัญของเราก่อนจะสายเกินไป
          สำหรับ 25 พาสเวิร์ดยอดฮิตประจำปี 2012 ที่เสี่ยงต่อการเดาง่ายด้วย มีดังนี้
           1. password
           2. 123456
           3. 12345678
           4. abc123
           5. qwerty
           6. monkey
           7. letmein
           8. dragon
           9. 111111
           10. baseball
           11. iloveyou
           12. trustno1
           13. 1234567
           14. sunshine
           15. master
           16. 123123
           17. welcome
           18. shadow
           19. ashley
           20. football
           21. jesus
           22. michael
           23. ninja  
           24. mustang
           25. password1
          ในการนี้ ทางสแปลชเดต้าได้เสนอแนะวิธีทางทำพาสเวิร์ดให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
            ใช้รหัส 8 ตัวหรือมากกว่านั้น และเป็นลักษณะต่าง ๆ กันไป เช่น ตัวเลขปนกันตัวอักษร ตัวอักษรเล็กผสมกับตัวอักษรใหญ่ หรือให้มีช่องว่างในรหัส อาจใช้ underscore ( _ ) เพื่อให้เดายากยิ่งขึ้น
            หลีกเลี่ยงการใช้รหัสเดียวกันในหลาย ๆ เว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงต่าง ๆ อย่างโซเชียลเน็ตเวิร์ก อีเมล หรือบริการทางการเงินทั้งหลาย ให้พยายามใช้รหัสใหม่ทุกครั้งหากคุณสมัครอะไรใหม่ ๆ
            หากคุณมีรหัสจำนวนมากแล้วล่ะก็ คุณต้องรู้จักจัดการเก็บรหัสเหล่านั้นให้เป็นระบบด้วยการใช้บริการบริษัทจัดการดูแลรักษาพาสเวิร์ดที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้

อขอบคุณข่าวสารดีๆจากทาง กระปุกดอทคอม

[ไลค์สาระ สุดสัปดาห์] - นักช้อปเมืองไทย ติดอันดับ 6 ช้อปเก่งที่สุดในโลก


นักช้อปเมืองไทย ช้อปเก่งติดอันดับ 6 ของโลก


           ผลสำรวจเผย นักช้อปเมืองไทย ช้อปเก่งติดอันดับ 6 ของโลก ชี้ต่างชาติมองไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตด้านกำลังซื้อมากที่สุดติดอันดับ 1 ของโลก

           วานนี้ (25 ตุลาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานผลการวิเคราะห์กลุ่มนักลงทุนในกลุ่มประเทศยุโรป โดยระบุว่า ประเทศที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตที่น่าจับตามองที่สุดติดอันดับ 1 ของโลก นั่นก็คือประเทศไทย ซึ่งมีเป็นประเทศที่กำลังเติบโตด้านกำลังซื้อมากที่สุด

          ทั้งนี้ รายงานระบุว่า การเติบโตดังกล่าว น่าจะเป็นผลมาจากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระตุ้นภาคการค้าปลีกให้เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าภายใน 3-10 ปี ข้างหน้า ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวยุโรป จะกลายเป็นประเทศที่ก้าวสู่ความเจริญแล้ว

          นอกจากนี้ รายงานยังระบุอีกว่า จากการสำรวจข้อมูลนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มประเทศยุโรป ในปี 2555 พบว่า นักท่องเที่ยวไทย ซื้อสินค้าและยื่นขอคืนภาษีจำนวนมาก ติดอันดับ 6 ของโลกเลยทีเดียว ขณะที่อันดับ 1 ที่ช้อปปิ้งในกลุ่มประเทศยุโรปมากที่สุดคือ ประเทศจีน รองลงมาคือ รัสเซีย ญี่ปุ่น อเมริกา และอินโดนีเซีย ตามลำดับขอขอบคุณข้อมูลจาก กระปุกดอทคอม
 

[ไลค์สาระ สุดสัปดาห์] - สวยแปลก! ดอกกุหลาบ(จริง)เรืองแสง รับเทศกาลฮาโลวีน


ฮาโลวีน

           ช่วงที่เทศกาลฮาโลวีนใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ แบบนี้ ของตกแต่งเก๋ ๆ ที่เหมาะกับการตกแต่งชวนขนหัวลุกนั้น เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะบรรดาของเรืองแสงต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับความมืดสสลัวของการตกแต่งเขย่าขวัญสั่นประสาทแนวนี้
ฮาโลวีน

ฮาโลวีน

           และเพราะแบบนี้เอง บริษัท Interflora  จากประเทศอังกฤษ จึงได้ปิ๊งไอเดียเก๋ ๆ สร้างสรรค์ดอกไม้เรืองแสงออกมาสำหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะ ซึ่งดอกไม้นี้ไม่ใช่ดอกไม้ปลอมอย่างดอกไม้เรืองแสงทั่วไป แต่เป็นดอกกุหลาบจริง ซึ่งหากมองตอนกลางวันก็จะเป็นช่อกุหลาบสีขาวอ่อนหวานธรรมดา แต่เมื่อปิดไฟเมื่อไหร่ ก็จะกลายเป็นกุหลาบเรืองแสงสีเขียวให้ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหาเหมาะกับฮาโลวีนขึ้นมาทันที ส่วนเหตุผลที่ดอกไม้นี้สามารถเรืองแสงได้นั้นทางบริษัท Interflora ถือว่าเป็นความลับสุดยอดและจะไม่เปิดเผยเด็ดขาด
           อย่างไรก็ดี ถ้าใครอยากซื้อดอกกุหลาบสวยแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนี้มาไว้ใช้แต่งบ้านหรือเป็นของขวัญให้เพื่อน ๆ กันดู เจ้าช่อกุหลาบที่ว่านี้ก็มีราคาตั้งแต่ประมาณ 2,460 ไปจนถึง 3,700 บาท ให้เราได้เลือกซื้อกันตามใจชอบ ....อ๊ะ ๆ แต่ขอบอกไว้อีกอย่างว่าถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของก็คงต้องรีบกันหน่อยนะคะ เพราะช่อกุหลาบเรืองแสงนี้เป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่จะวางขายเฉพาะช่วงวันที่ 22 - 31 ตุลาคมเท่านั้นจ้า
ฮาโลวีน

26 ต.ค. 2555

[รับตรง] - มจธ.รับม.ปลาย - ปวช.ร่วมโครงการ Tour KMUTT


UploadImage


เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักในกลุ่มโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ให้ได้ทราบถึงความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหลักสูตรคณะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีขึ้น จึงได้จัดโครงการ Tour KMUTT เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2, ปวช.3)จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมตามคณะที่สนใจ
2. อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

1.  สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.tour.kmutt.ac.th/
2.  ตรวจสอบความถูกต้อง
3.  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT ก่อนยืนยันการสมัคร
4.  ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หมายเหตุ :

1.  การสมัครในระบบจะเปิดให้สมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นจะปิดระบบทันที
2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ทาง http://www.tour.kmutt.ac.th
3.  ผู้ที่สมัครและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ จะมีผลต่อการพิจารณาเข้าศึกษาต่อใน มจธ.

ดูลายละเอียดและกำหนดการได้ที่
http://www.tour.kmutt.ac.th

[รับตรง] - วิทยาลัยการภาพยนตร์ ราชภัฏสวนสุนันทารับตรงหลักสูตรศิลปบัณฑิต


UploadImage

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555
 
สาขาที่เปิดสอน : (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์(Computer Graphics and Games)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555

รายละเอียดวิธีการสมัคร/สถานที่ติดต่อ

ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ณ อาคาร 31 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โทรศัพท์ 02-1601351

ติดตามข้อมูลได้ที่

[รับตรง] - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับนิสิตใหม่ ป. โท การแปลและการล่าม


        
UploadImage

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ดังนี้
1. สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) ภาษาอังกฤษ-ไทย รุ่นที่ 1
4  
2. สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) ภาษาอังกฤษ-ไทย รุ่นที่ 4


*
และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการล่าม ภาษาอังกฤษ-ไทย รุ่นที่ 1  (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัคร
: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555              
สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13

ห้อง 1305-1306  คณะอักษรศาสตร์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4634 หรือ
http://www.arts.chula.ac.th/cti

[รับตรง] - รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556


UploadImage

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่ปิดรับ
- วิศวกรรมศาสตร์
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาศาสตร์
- อุตสาหกรรมเกษตร
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
- วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
- วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช.
- GPAX ตามคณะ/สาขากำหนด
- ใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการ
รับสมัคร                                            26 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์            21 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก         30 ม.ค. 2555
ยืนยันสิทธ์                                        15 มี.ค. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครออนไลน์ทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/ 

[ข่าว] - พม่าเร่งฟื้นฟูการศึกษาเปิดสถาบันเทคโน2แห่ง


UploadImage
พม่าเร่งพัฒนาประเทศขนานใหญ่ หลังจากทิศทางประชาธิปไตยและการเปิดประเทศสู่โลกกว้างเริ่มสดใส ด้วยการให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็น เรื่องจำเป็น โดยรัฐบาลพม่าจะเปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2 แห่งในย่างกุ้งและมันดาเลย์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากปิดตัวไปมากกว่า 2 ทศวรรษในห้วงรัฐบาลทหารที่เข้มงวด
           Aye Myintรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพม่า เผยว่า มหาวิทยาลัย 2 แห่งคือ
Yangon Technology University (YTU) และ Mandalay Technology University (MTU
) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดมาภายหลัง อย่าง Yangon Computer University และ Mandalay Computer University
จะเปิดดำเนินการขึ้นมาอย่างเป็นทางการภายใต้“โครงการสร้างศูนย์กลางแห่งความ เป็นเลิศ(Centres of Excellence)” เพื่อยกระดับการศึกษาระดับสูงของประเทศ

UploadImage

Yangon Technology University    
           สำหรับ YTU และ MTU จะเปิดแคมปัสของตนขึ้นมาอีกครั้งที่ย่างกุ้งและมันดาเลย์ตามลำดับ หลังจากถูกปิดไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1988
           Aye Myint กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับนักวิชาการ และอาจารย์ในเมืองNaypyidaw ว่า แม้ว่าพม่าจะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 33 แห่ง และมหาวิทยาลัยด้านคอมพิวเตอร์ 25 แห่ง แต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้พร้อม ๆ กันทั้งหมด จะมีเพียง 4 แห่งเท่านั้นที่รัฐจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาสู่ความเป็น Centres of Excellenceทั้งนี้เพราะมีข้อจำกัดเรื่องของเทคนิก และงบประมาณสนับสนุน
           ในพม่า สถาบันเทคโนโลยีจะบริหารงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ 4 มหาวิทยาลัย คือ
Yangon University, Yangon Institute of Economics, Yangon Institute of Technology และ Mandalay University
ซึ่ง อยู่ทางตอนเหนือของเมือง Mandalay  อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในโครงการศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศต่อไป  แต่ต่อมารัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วนของประเทศ ที่เน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพทางด้าน Science and Technical Training Programmes ซึ่งจะสามารถผลิตบัณฑิตรุ่นแรกออกมาภายในเวลา 6 ปี
             “สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่งนี้ จะมุ่งสอนด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ มีวิธีการดำเนินงานที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งอาจารย์ต่าง ๆ ก็จะผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งแม้ว่าประเทศเราจะไม่สามารถคาดหวังการยกมาตรฐานสู่ระดับสากลได้ภายใน 5 ปีก็ตาม แต่เราจะพยายามที่จะขึ้นไปเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนให้ได้ ภายใน 5 ปี ในช่วงเริ่มต้น เดือนตุลาคมในปีการศึกษา 2012-2-13 มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีจะจำกัดจำนวนรับนักศึกษาที่ 250 คนต่อปี ใช้เวลา 6 ปีสำหรับการสร้างผู้จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาทางด้าน Computer จะรับได้ 200 คนAye Myint กล่าวเสริม
          สำหรับหลักสูตร 6 ปีทางด้านเทคโนโลยีแบบใหม่ของพม่า จะแบ่งเป็น 3 ขั้น เริ่มจาก เรียน 2 ปีแรก จะได้รับ Association of Graduate Technology University degree จากนั้นศึกษาในอีก 2 ปีต่อมา จะได้ Bachelor of technology qualification และหากจบในอีก 2 ปีสุดท้ายจะได้ Bachelor of engineering
          ส่วนสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปกติมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมีหลักสูตร 4 ปี ซึ่งต้องเรียนวิชาต่าง ๆ จำนวนมาก อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบใหม่จะเน้นให้นักศึกษาเรียนวิชาเดียวให้ช่ำชองไปเลย โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ปี
          U Phyu Winผู้บริหารของ Yangon Technology University ให้ทรรศนะว่า การที่พม่าจะก้าวขึ้นไปเทียบเท่ากับมาตรฐานของประเทศอาเซียนอื่น ๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเขาไม่คิดว่า คนพม่าสามารถแก้อุปสรรคทางด้านภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นการที่จะเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่จะไปแข่งขันกับชาติอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำเป็นอันดับแรกคือ เรียนภาษาอังกฤษ...
          แหล่งข่าว: Naw Say Phaw Waa,MYANMAR

25 ต.ค. 2555

[กิจกรรม] - ประกวดมาสคอต ชิงทุนเรียนฟรีป.ตรี ที่ราฟเฟิลส์

UploadImageสถาบันออกแบบและบริหารธุรกิจนานาชา ติราฟเฟิลส์ ชวนนักเรียนมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) อายุ 15–18 ปี ประกวดออกแบบชุดมาสคอต ชิงทุนเข้าศึกษาต่อที่ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 920,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ พร้อม The New iPad 1 เครื่อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 920,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ พร้อม iPod 1เครื่อง

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับของที่ระลึกพร้อมรับส่วนลดสำหรับค่าเล่าเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท


UploadImage


สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.raffles.ac.th

และส่งผลงานให้อยู่ในกระดาษขนาด A3 ด้วยการสเกตช์ด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการร่างแบบก็ได้ ทั้งในรูปแบบของภาพวาดหรืองานปริ้นท์

โดยออกแบบทั้งด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง เป็นแบบขาวดำ 1 แผ่น และแบบสี 1 แผ่น สามารถออกแบบโดยใช้ลักษณะของคน สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ได้ ที่ดึงดูดความสนใจ สีสันสวยงาม มีความน่ารัก สนุกสนาน ร่าเริง และเป็นมิตร พร้อมเขียนอธิบายคอนเส็ปต์ และแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานแนบมาด้วย

กำหนดส่งผลงาน 1 ตุลาคม-28 ธันวาคม 2555 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คน 11 มกราคม 2556 Workshop ผู้เข้ารอบ 10 คน 18 มกราคม 2556

ประกาศผลรางวัล 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยส่งผลงานด้วยตัวเองที่สถาบันราฟเฟิลส์ อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนสีลม (ใกล้สถานี BTS ศาลาแดง และ MRT สถานีสีลม) วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 9.00–17.00 น.

หรือส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ที่อยู่ Raffles International College เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

[รับตรง] - รับตรงเพิ่มเติ่ม ม.อุบล 2556


UploadImage


 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และ โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(เพิ่มเติม) 
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายวิทย์
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ผ่านโครงการหรือค่าย (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- ใช้คะเเนน GAT,PAT1,PAT2
- รับสมัคร 22 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555


โควตานักเรียนเรียนดีชนบท และ โควตานักเรียนเรียนดีชนบท(เพิ่มเติม)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 5 ภาคเรียน อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ20 ของสายชั้น
- สถานศึกษาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองใน 10 จังหวัดที่กำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- รับสมัคร 22 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555

ที่มา :http://www.entry.ubu.ac.th/

[กิจกรรม] - "ค่ายต้นกล้าดอกแก้ว ครั้งที่ 5" ตอน..ก้าวสู่ฝัน พยาบาลรามาฯ


UploadImage


เปิดแล้ว! ค่ายแนะแนวเพื่อเรียนต่อในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


          เชิญชวนน้องๆม.ปลายที่มีความใฝ่ฝัน และ สนใจในวิชาชีพพยาบาล มาร่วมหาคำตอบกันว่า พยาบาล เรียนอะไร? ยากมั๊ย? ชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไร?  มาร่วมสนุกและหาคำตอบกันได้ที่ “ค่ายต้นกล้าดอกแก้ว ครั้งที่ 5”


          ค่ายนี้จัดโดย พี่ๆ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ลักษณะของค่าย

          เป็นแบบค้างคืน 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีที่พักพร้อมเครื่องนอนให้ ปลอดภัย สบาย หายห่วง มีพี่ๆ คอยดูแลเป็นอย่างดี


ค่าสวัสดิการดูแล

          คนละ 300 บาท สำหรับอาหาร ขนม ของว่าง ของขวัญ เสื้อค่าย กิจกรรม ความรู้ และความสนุกมากมาย รับรองว่าคุ้มแน่นอน


คุณสมบัติ

           เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิตสามารถติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที
http://www.facebook.com/tonklaa.5

24 ต.ค. 2555

[รับตรง] - 21ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้นักวิจัยอบรมต่างประเทศUploadImage

ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.มอบให้นักวิจัยหรือนักวิการด้านการเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ 

          ทุนที่รับสมัคร จำนวน 21 ทุน
      
           คุณสมบัติ

           1. นักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือเคยได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือ

           2. นักวิชาการ/นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และมีผลงานวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือ

           3. เป็นนักบริหารงานวิจัย หรือผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีบทบาทในการดูแลโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ (Project) หรือรับผิดชอบในลักษณะของการบริหารงานวิจัย

           4. มีอายุไม่เกิน 50 ปี ยกเว้นข้อ 3

         
           การรับสมัคร

           -สถาบันที่ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไม่ควรเป็นสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา

           -ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนตามที่แนบท้ายประกาศพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนกำหนดเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

           ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           

[รับตรง] - รับตรงโครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556


UploadImage

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2556

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้
 
A. ยื่นคะแนนมาตรฐาน  ครบทั้ง 2 วิชา ดังนี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ  PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน 
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน
B. สอบข้อเขียน  
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่า 90 คะแนน ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  
รายละเอียดวันที่
รับสมัคร(พฤ.) 1 พฤศจิกายน 2555 – (พฤ.) 31 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
(อ.)  5 กุมภาพันธ์  2556  (เฉพาะกรณี B)
สอบข้อเขียน
วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 (09:00 - 10:00 น.)
วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (10:30 - 11:30 น.)
(จ.) 11 กุมภาพันธ์  2556 (เฉพาะกรณี B)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
(พฤ.) 14  กุมภาพันธ์  2556 (ทั้งกรณี Aและ B)
สอบสัมภาษณ์ (09:00 - 12.00 น.)(จ.) 18  กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
www.ipen.engr.tu.ac.th
(พ.) 20 กุมภาพันธ์  2556
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*(พ.) 20 กุมภาพันธ์  - (จ.) 25กุมภาพันธ์ 2556


ที่มา :http://www.engr.tu.ac.th/?index.php&dep_id=22

[รับตรง] - ม.ขอนแก่นแจกทุน ม.ปลายเก่งคอมพิวเตอร์ - สารสนเทศ
UploadImage

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี

เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวนรวม 15 ทุน

          -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 5 คน
          -สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 คน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555
          2. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาและมีผลการเรียนดีคือ

          -ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          -ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

          สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สารบรรณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดที่ www.cs.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

          ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ดังนี้

          1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
          2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 48,000 บาท/ปี
          3. ภาควิชาฯ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับโท-เอก
          4. ค่าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นหรืออนุมัติ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4336-2188-91 ต่อ 103 โทรสาร 0-4334-2910

เว็บไซต์ www.cs.kku.ac.th

[กิจกรรม] - ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่6 "ประชาคมอาเซียนจุดเปลี่ยนประเทศไทย?"UploadImage


กลับมาอีกครั้งกับค่ายสุดหรรษาเฮฮา เต็มไปด้วยความรู้อัดแน่ไม่แพ้กว่าครั้งไหนๆ กับค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่6 "ประชาคมอาเซียนจุดเปลี่ยนประเทศไทย???" 

วันที่ 21-24 มีนาคม 2556

           ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2550 โดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ มธซึ่งมุ่งหวังที่จะแนะนำคณะรัฐศาสตร์ มธ ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้ชีวิตการเรียนรัฐศาสตร์ที่แท้จริง ให้น้องๆได้ค้นหาตัวเอง ทั้งที่ยังไม่แน่ใจว่ารัฐศาสตร์ เป็นอย่างไรใช่ตัวเรารึเปล่า? ร่วมกับเพื่อนๆจากทั่วประเทศ !

           รับสมัครน้องๆนักเรียนชั้น ม.ปลายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน...ซึ่งระยะเวลาแห่งความสุขที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน คือ 4วัน3คืน
เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/YPSC6/

[รับตรง] - กำหนดการ รับตรง ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2556UploadImage

กำหนดการรับนักศึกษา ปี การศึกษา 2556
ประเภทเรียนดี (ครั้งที่ 1) 
รับสมัคร         วันพุธที่ 14 พ.ย. 55 – วันพุธที่ 19 ธ.ค.55
 
ภาคในเวลาราชการ(รับตรง) ครั้งที่ 1 
รับสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 14 พ.ย. 55 – วันพุธที่ 19 ธ.ค.55
 
ภาคในเวลาราชการ(รับตรง) ครั้งที่ 2
รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 ก.พ.56 – วันพุธที่ 1 พ.ค.56
 
สอบวัดพื้นฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย.56
     เวลา   9.00 – 12.00   -  สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
     เวลา 13.00 – 16.00   -  สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย
 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมทำง Internet  www.chandra.ac.th  หรือ reg.chandra.ac.th
โทรศัพท์ 02– 9426900-99 ต่อ 7013 –7017

ที่มา :http://reg.chandra.ac.th/registrar/home.asp

23 ต.ค. 2555

[กิจกรรม ทุน] - ปิดคัดเยาวชนรับทุนWork and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เพิ่มเติมUploadImage

ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 จำนวน 550 คน แต่มีผู้ขาดคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การออกหนังสือรับรองฯ ในรอบแรกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด นั้น

ดังนั้น สท. จึงเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อยื่นขอออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 เพิ่มเติม จำนวน 45 คน โดยมีวิธีการและกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

วิธีการรับสมัคร โดยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. www.opp.go.th

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2555 โดยระบบเปิดให้บริการ ในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ หากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด ก่อนช่วงเวลาระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์ สท. www.opp.go.th

ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

ข้อมูลการสมัคร

[รับตรง] - เปิดแล้วรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปการ 2556รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปการ 2556 
รับสมัคร  8 ตุลาคม ถึง 21 ธันวาคม 2555

UploadImage

-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

-ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก (รอบสอง)

[รับตรง] - โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
UploadImage
 
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน
(โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 


หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับสมัคร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 . วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วันที่รับสมัคร
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 

การสมัคร 
สมัครออนไลน์ผ่านเว๊ป http://www.admission.mfu.ac.th/ 

ติดต่อสอบถาม 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916-741 ถึง 2 หรือ 
http://itschool.mfu.ac.th