5 ก.ค. 2555

[รับตรง] - วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสุตรนานาชาติ เทอม 2 ปี 2555


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลาย จำนวน 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศและสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการตลาดระหว่างประเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น  เปิดรับสมัคร  9 กรกฎาคม ถึง 31 ถึง 21 กันยายน 2555


รายละเอียดทั้งหมด  http://www.ic.kku.ac.th/pdf/20120703151346753.pdf