10 ก.ค. 2555

[รับตรง] - แม่โจ้ รับสมัครนักศึกษา ป.โท/ ป.เอก ภาคเรียนที่ 2/2555 หลายสาขา


UploadImageผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองและสมัครทางไปรษณีย์ 
(กรณีซื้อใบสมัครที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)


สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2555
ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ และ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 400 บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-) ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้นระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ให้เรียบร้อยด้วยตนเอง 


สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้ ถึงวันที่ 12  กันยายน  2555
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ให้เรียบร้อย และนำเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด รวมทั้งค่าธรรมเนียม การสมัคร จำนวน  400 บาท
(-สี่ร้อยบาทถ้วน-) ให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ไม่ช้ากว่าวันที่กำหนดโดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา ณ ที่ส่งเป็นเกณฑ์โดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย ปท.แม่โจ้


สมัครทางอินเตอร์เน็ต 
ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่  http://www.education.mju.ac.th
(ทำตามขั้นตอนการสมัคร) แล้ว ยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 19 กันยายน 2555
ผู้สมัครนำใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ รวมทั้งสำเนา แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


** กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ให้เรียบร้อยด้วยตนเอง **