7 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - คณะมนุษยศาสตร์ มรธ. จัดประกวดเรียงความ-คำขวัญและคัดลายมือ.. “วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555”สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) จัดโครงการ สืบสานความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปพร้อมกับปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและรักษ์ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 10,000 บาท โดยมีการ
ประกวดเรียงความ หัวข้อ รักษ์ภาษาไทย รักษ์วัฒนธรรม นำคุณค่าสู่อาเซียน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  ประกวดคำขวัญเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 12 คำ และ จัดประกวดคัดลายมือ ในวันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. ณ ห้อง 2153 อาคาร 2 ชั้น 15 

          เยาวชนหรือผู้ที่สนใจส่งผลงานหรือลงชื่อประกวดคัดลายมือได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณะฯ อาคาร 2 ชั้น 14  โทรสาร 02-8902294 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-8901801 ต่อ 2142-2143 อ.วิชุดา พรายยงค์ หรือ อ.รสริน ดิษฐบรรจง ภายในวันที่ 16 ก.ค. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลวันที่ 23 ก.ค. และมอบรางวัลในวันที่ 25 ก.ค. 2555