3 ก.ค. 2555

[รับตรง] - มาแล้ว!!! จุฬาฯ เปิดรับตรง (แบบปกติ) '56
1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)  (30 มิ.ย. 56)

==================================================================
2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและสายการเรียน)  (30 มิ.ย. 56)
==================================================================
3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)  (30 มิ.ย. 56)
==================================================================
4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
==================================================================
5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)  (30 มิ.ย. 55)