12 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - แข่งชิงทุนภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏอุดมศึกษาเปิดรับแล้ว


เพชรยอดมงกุฏ

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ชิงทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรมปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


กำหนดการรับสมัครและวันสอบแข่งขัน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 สิงหาคม 2555 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่
26 สิงหาคม 2555

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์ภาษา อาคาร 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. 10300
( การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ )
โทรศัพท์ 02 160 1221 - 5
โทรสาร 02 160 1222
E-mail lakkana.na@ssru.ac.th
หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http:// www.ssru.ac.th

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2555ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยหรือคณบดี / หัวหน้าภาควิชา โดยแต่ละสถาบันสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกิน 5 คน

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ สำหรับระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

2. ทุกมหาวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน โดยมีคณบดี/หัวหน้าภาควิชาของสถาบันการศึกษารับรอง
3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

3.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขัน จำนวน 5 คน

3.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันโดยการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีน โดยใช้แนวข้อสอบ HSK ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 09.00-11.00 น. โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้ได้ระดับคะแนนสูงสุด10 คน ให้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพชรยอดมงกุฎ

3.3 รอบชิงชนะเลิศเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักศึกษาต้องแสดงความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีนโดยแข่งขันการเขียนเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์บนเวที เวลา 13.30 – 16.30 น.

ก. การเขียนเรียงความ 1 ชั่วโมง

ข. สุนทรพจน์ที่นักศึกษาเตรียมมาด้วยตนเอง 3-5 นาที

ค. สุนทรพจน์ตามหัวข้อที่นักศึกษาจับฉลากได้ 3-5 นาที

เวลาและสถานที่แข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ

1. รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 11.00 น.

2. รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 – 16.30 น.

รางวัลทุนการศึกษา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3 เกียรติบัตรอาจารย์ผู้ดูแลการจัดกิจกรรมภาษาจีนดีเด่น อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกCredit : ENN.co.th