11 ก.ค. 2555

[ข่าว] - มอ.ตั้งเป้าท็อปเท็นอาเซียน มุ่งสร้างนักวิจัยคุณภาพ - พัฒนาท้องถิ่น         รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีแนวคิดที่ต้องการจะผลักดัน มอ.ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำติด
1 ใน 10 อันดับแรกของอาเซียนให้ได้ภายใน 3 ปี จากปัจจุบันที่ มอ.ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 13 จากการประกาศของ SCImago Institutions Rakings 

          รศ.ดร.ชูศักดิ์กล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงได้วางกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย โดยจะเร่งเพิ่มนักวิจัยใหม่ให้มากขึ้น รวมถึงการจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนที่เพียงพอ โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อผลักดันผลงานทางด้านวิชาการไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
          รศ.ดร.ชูศักดิ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะนำมหาวิทยาลัยสู่สังคมแห่งปัญญา เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งแก่ชุมชน โดยใช้งานวิจัยมาช่วยสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประมวลผลเพื่อใช้แก้ปัญหาของชุมชน โดยได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์และหน่วยบริการวิชาการกลาง ที่เป็นหน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้งานวิจัยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนให้ได้ร้อยละ 70 ของงานวิจัยทั้งหมด
          รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มอ. กล่าวว่า มอ.กำลังปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงชุมชน โดยให้นักวิชาการสาขาสังคมศาสตร์นำร่องเข้าไปสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อเปิดทางให้นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องใช้งานวิจัยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของคนในชุมชนได้

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod