9 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - ก.พ. เปิดให้ทุนดูงานต่างประเทศเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน


UploadImage

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจาปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) โดยเป็นทุนสำหรับการเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน

๑. จำนวนทุนที่จัดสรร

    จำนวน ๑๐ ทุน

๒. ข้อผูกพันในการรับทุน

๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้ราชการตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ

๓.๒ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๓.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๓.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ


๔. การรับสมัครคัดเลือก

๔.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถ download แบบแสดงความจำนงสมัคร
คัดเลือก และแบบฟอร์มอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่

http://www.ocsc.go.th

Credit : Enn.co.th