11 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนเยาวชนแลกเปลี่ยน โครงการ KIZUNA Project


UploadImage

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับประเทศเอเชีย-โอเชียเนียและอเมริกาเหนือ (KIZUNA Project) โดยเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศบรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และติมอร์ตะวันออก เข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงาน 4 หลักสูตร ๆ ละ 14 คน รวม 56 คน ดังนี้

A: Field Work Program: Reconstruction after the Great East Japan Earthquake and Revitalization in the Region (Iwate Prefectrue)
    ระยะเวลา : September 9 to December 18, 2012

B: Field Work Program: Reconstruction after the Great East Japan Earthquake and Industrial Restoration (Miyagi Prefectrue)
    ระยะเวลา : September 9 to December 18, 2012

C: Study Program + Field Work Program: Human Resource Development for Peacebuilding and Reconstruction after the Great East Japan Earthquake and Industrial Restoration (Hiroshima Prefectrue)
    ระยะเวลา : September 2, 2012 to February 10, 2013

D: Study Program + Field Work Program: Short-term Study University Program to learn Reconstruction efforts after the Great East Japan Earthquake and Industrial Restoration (Hiroshima Prefectrue)
    ระยะเวลา : September 2, 2012 to February 10, 2013

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกผู้สมัครตามโปรแกรม C และ D จำนวนโปรแกรมละ 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมในโครงการตามโปรแกรม C และ D

โดยขอให้ส่งเอกสารการสมัครตามรายละเอียดในเว็บไซต์ http://http:/www.joca.or.jp/english ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางโทรสารหมายเลข  0 2354 5570

หรือทางอีเมล sunee@mua.go.th, sluksmon@gmail.com

ภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2555

Credit : ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย