11 ก.ค. 2555

[รับตรง] - รับตรงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท ม.วลัยลักษณ์

UploadImage

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติหลักของผู้สมัคร

เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

มีประวัติความประพฤติดี

ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

ระดับการมองเห็นในตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 DB ที่ความถี่ 500-2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่า 70% จากความผิดปกติทางประสาท และการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้

 รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุนแรงและการดำเนินโรค / อาการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และวิธีการตรวจวินิจฉัย และเกณฑ์ในการพิจารณา จะกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครสามารถขอรับข้อมูลได้จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง

เกิด หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 3 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่สมัครสอบคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่รับสมัครสอบคัดเลือก)

 *ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์เลือกสมัครในโควตาจังหวัดใดใน 3 จังหวัดดังกล่าว ให้ยึดถือภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่เกิดตามสูติบัตร

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2556 ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

จำนวนรับเข้าศึกษา

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง ประกอบด้วย

นครศรีธรรมราช 20 คน

ภูเก็ต 15 คน

ตรัง 13 คน

 ทั้งนี้หากจำนวนโควตาการรับนักศึกษาของจังหวัดใดได้ไม่ครบตามที่กำหนดข้างต้น คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2556 จะพิจารณารับเพิ่มจากผู้สอบผ่านตามเกณฑ์จากจังหวัดอื่นที่ระบุไว้ข้างต้น

กำหนดการรับสมัครและการสอบ

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2555


Credit : ENN.co.th