11 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ " The Scientist ค้นฟ้า คว้านักวิทย์ ครั้งที่ 4 ตอน:รถเมล์ฟรีเพื่อเยาวชน "

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ " The Scientist ค้นฟ้า คว้านักวิทย์ ครั้งที่ 4 ตอน:รถเมล์ฟรีเพื่อเยาวชน "

จัดโดยโครงการพิเศษ ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2555


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมค่าย

- นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (ในปีการศึกษา 2555)


หลักฐานการสมัคร

1.แบบสมัคร
2.รูปถ่ายชุดนักเรียน (หน้าตรง) ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ 
(ติดในแบบสมัคร 1 ใบพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูป)
3.สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชนของผู้สมัคร


ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1.นักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบสมัครและติดรูปพร้อมลงชื่อแล้วส่งแบบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่

"ค่าย Scientist : ค้นฟ้า คว้านักวิทย์
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ >> http://www.dpst.sc.chula.ac.th

2.หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)
3.ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ทางเว็บไซต์ของโครงการ พสวท. 
ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ www.dpst.sc.chula.ac.th และทาง Facebook: The Scientist Camp
4.ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารยืนยันการเข้าค่ายและเอกสารอนุญาตจากผู้ปกครองมายังคณะกรรมการค่ายฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 มาทางโทรสารที่หมายเลข 
0-2218-5053,0-22185000 หรือสแกนมาทางทางอีเมล์ the.st4.cu@gmail.com 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารยืนยันและเอกสารอนุญาตจากผู้ปกครองได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ www.dpst.sc.chula.ac.th ภายหลังการประกาศรายชื่อ


การคัดเลือก
1.คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลในแบบสมัครเท่านั้น
2.การตัดสินของคณะกรรมการค่ายฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการค่ายฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเห็นสมควร


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่         
โทร : 02-218-5006 ถึง 10 คุณทินกฤต   
E-Mail : the.st4.cu@gmail.com
Twitter : @chat_coloc

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpst.sc.chula.ac.th
Facebook : The Scientist Camp