1 ส.ค. 2555

[กิจกรรม] - คณะวิทยาศาสตร์ มข.ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-18 สิงหาคม


UploadImage


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555”    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555

             ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า  “การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555   กำหนดจัดภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์    โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”    เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน      เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  ทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้     นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชนด้วย”

UploadImage

             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่จะจัดในงานปีนี้  ประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18  สิงหาคม 2555     นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9     นิทรรศการทางวิชาการตามหัวข้อการจัดงาน “จุดประกาย ความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์”     นิทรรศการนิติวิทยาศาสตร์ จากกองวิทยาการตำรวจ เขต 23    นิทรรศการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา   การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู ระดับมัธยมศึกษาการแข่งขัน Lego Robot Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Web Design Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา   การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับอุดมศึกษา/ปวส./ปวช. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   นอกจากนี้ ยังจะมีนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก อีกหลายหน่วยงานร่วมจัดแสดงในงานด้วย”

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนักเรียน นักศึกษา และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ใน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    โทรศัพท์  0-4320-2371-2   โทรสาร 0-4320-2371