17 ต.ค. 2555

[รับตรง] - ม.คริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว


UploadImage

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดเปิดรับสมัครการสอบวัดความรู้และคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในหลัก สูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทย์-คณิต เท่านั้น

หลักสูตรที่รับสมัคร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สายวิทย์-คณิต) (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชากายภาพบำบัด (สายวิทย์-คณิต)
สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (สายวิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (สายวิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักฐานการสมัคร

• สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.) 2 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
• รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป

กำหนดการรับสมัครและการวัดความรู้
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย) สมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เนท
ครั้งที่ 1 รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555
สอบวัดความรู้ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่ 2  รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
                   สอบวัดความรู้ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 3 รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
                    สอบวัดความรู้ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 4  รับสมัครถึง วันพุธที่  10 เมษายน 2556
                    สอบวัดความรู้ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
ครั้งที่ 5 รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
                                สอบวัดความรู้ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
สามารถดาวน์โหลด กำหนดการรายละเอียดได้ที่ 

http://www.christian.ac.th/prospective/2013_News_Admission_Center/Schedule_for_Admission_Under1-56/657-56.pdf


กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ) และทุกสาขาวิชาสมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เนท

ครั้งที่ 1 รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
                    สอบวัดความรู้ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 2  รับสมัครถึง วันพุธที่ 17 เมษายน 2556
                    สอบวัดความรู้ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
ครั้งที่ 3 รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
                                สอบวัดความรู้ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
สามารถดาวน์โหลด กำหนดการรายละเอียดได้ที่ 

http://www.christian.ac.th/prospective/2013_News_Admission_Center/Schedule_for_Admission_Under1-56/658-56.pdf


มหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบสิทธิพิเศษและทุนการศึกษาจำนวนมาก และให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทร. 0-3422-9480,อ.เสาวลักษณ์ 087-0128832,อ.ไพบูลย์081-9419994  หรือ www.christian.ac.th