4 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 14

39809.jpg


สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชจะจัดโครงการ "ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 14" เพื่อแนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อโดยพิจารณาเลือกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันแรก มีกำหนดจัดงานขึ้น  จำนวน 2 รอบ ๆละ 300 คน คือ รอบแรกวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2555 และรอบสองวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555   โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2555   ดาวน์โหลดระเบียบและใบสมัคร >>>  ส่งใบสมัครจำนวน 8 หน้า พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป และเอกสาร  ดังนี้
               1. สำเนารับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ชุด
               2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
               3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้รูปที่ใกล้เคียงปัจจุบันที่สุด)
               4. ซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง 1 ชุด  (ใส่มาพร้อมกับซองเอกสารในการสมัคร รวมทั้งใบสมัคร)
*เอกสารทั้งหมดควรเย็บติดกันให้เรียบร้อยป้องกันการตกหล่น*
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาที่   งานกิจการนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  (วงเล็บมุมซองว่า”ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช”)

          ทั้งนี้ สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชจะประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าโครงการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555    ซึ่งจะแจ้งผลทางจดหมายตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และทางเว็บไซต์ http//www.si.mahidol.ac.th/ และ http://www.facebook.com/simedcamp14   
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเสียเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยจะส่งรายละเอียดไปในจดหมายตอบกลับ