4 ก.ค. 2555

[กิจกรรม] - โครงการค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้งที่ ๑๐

    


     เนื่องด้วยทางสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ ๑๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้องโดยน้องที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่มีความสนใจด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน  


ติดต่อข่าวสาร ได้ที่ fan page ของ facebook >> ค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้งที่ 10 

แล้วมาค่ยด้วยกันนะคะ ^^