3 ก.ค. 2555

[รับตรง] - โควต้า วิทยาลัยดุสิธานี '56วิทยาลัยดุสิตธานี  ผู้นำด้านการผลิตบุคลากรอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536 จนถึงปัจจุบัน ด้วยปณิธาน มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทุกคนใหมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าและการศึกษา เพื่อความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐาสากล

  


           วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management และ Bachelor of Business Administration Program in Kitchen and Restaurant Management           อาจารย์วีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม เมื่อปี พ.ศ. 2544 และสาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือกับ LE CORDON BLEU PARIS ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการทำอาหารระดับโลก           หลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 หลักสูตร มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 30-40 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาด้วย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย ฟิลิปปิน อเมริกา เนเธอแลนด์ เยอรมัน บินตรงมาศึกษาเล่าเรียนโดยตรง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะธรรมชาติของคนไทยที่มีหัวใจบริการเป็นทุนเดิม ชอบให้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น            ประเทศไทยมีโรงแรมระดับ 5 ดาวค่อนข้างมาก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยดุสิตธานีเกิดจากโรงแรมในเครือดุสิตธานี ซึ่งทุกคนให้การยอมรับว่าเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว การให้บริการได้มาตรฐานสากล ปัจจุบันมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาเล่าเรียนด้านนี้มุ่งหน้าสู่วิทยาลัยดุสิตธานี ขบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม 


 
           การจัดการโรงแรม นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องยาก แค่รู้ภาษาอังกฤษ บุคลิกหน้าดีมีความเหมาะสมก็สามารถเรียนได้ ซึ่งความจริงแล้ววิทยาลัยเน้นคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล บัณฑิตจบการศึกษาแล้วมีงานทำจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ            โครงสร้างหลักสูตร เน้นการบริหารธุรกิจ มีหมวดวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องศึกษา คือ กลุ่มวิชาแกน ประกอบด้วย วิชาองค์การและการจัดการ วิชาบัญชีธุรกิจ วิชากฏหมายธุรกิจ วิชาสถิติธุรกิจ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาหลักการตลาด วิชาการเงินธุรกิจ วิชาภาษีอากร วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิชาการพยากรณ์ธุรกิจ วิชาวิธีการวิจัย วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เป็นต้น           กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและงานบริการเครื่องดื่ม การบริการงานอาหารและเครื่อดื่ม การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานส่วนหน้าโรงแรม การจัดการงานแม่บ้าน การบำรุงรักษาโรงแรม การปฏิบัติงานจัดเลี้ยง การจัดการภัตตาคาร การบัญชีโรงแรม การตลาดสำหรับโรงแรม การัพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ            นอกจากนั้นยังจะต้องศึกษาหมวดวิชาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดหลักสูตร 1,000 ชั่วโมง ถ้าจะเป็นคนเก่งจะต้องผ่านกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องมีความตั้งใจทุ่มเทรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์เมืองพัทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา
ชั้น ม.6 หรือ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประเภทโครงการพิเศษ (ครั้งที่ 1 และ 2 )ปีการศึกษา 2556


สาขาที่เปิดรับ
- หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบการอาหาร
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการไมซ์และอีเว็นต์


GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ครั้งที่ 1)
GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ครั้งที่ 2)


รับสมัคร (ครั้งที่ 1) 12 มิ.ย. - 12 ต.ค. 2555
             (ครั้งที่ 2) 19 ต.ค. 2555 - 4 ม.ค. 2556


ค่าสมัคร 500 บาท

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.dtc.ac.th/v2009/shared/admission/2012/Quata2013.pdf


กำหนดการ
รับสมัคร (ครั้งที่ 1) 12 มิ.ย. - 12 ต.ค. 2555
(ครั้งที่ 2) 19 ต.ค. 2555 - 4 ม.ค. 2556


รายละเอียดทั้งหมด  http://www.dtc.ac.th/v2009/shared/admission/2012/Quata2013PTY.pdf