13 ก.ค. 2555

[รับตรง] - โครงการ Ku Connect ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2556


Ku Connect
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงรับสมัครบุคคเข้าศึกษาในโครงการก้าวสู่เคยู.... เรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ GAT-PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก รับสมัคร วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555

รายการ
วัน / เดือน / ปี 
รับสมัครทางเว็บไซต์http://quota.psd.kps.ku.ac.th/kuconnect/index.php
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
ชำระเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนรายวิชา
ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินและมีสิทธิ์เข้าเรียน
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
ประกาศตารางการเรียนแต่ละรายวิชา
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
วันเปิดเรียน (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555
วันสอบกลางภาค
วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
วันกรอกผลคะแนนสอบ GAT/PAT
วันศุกร์ที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2555
วันสอบไล่
วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555
วันส่งคะแนนสอบไล่
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 (09.00-12.00 น.)

หมายเหตุ  :    ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 1,500 บาท
สถานที่เรียน   ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2
ระเบียบการทั้งหมด  http://quota.psd.kps.ku.ac.th/kuconnect/docs/rule_kuconnect_2556.pdf