11 ส.ค. 2555

[กิจกรรม] - ศธ.จัดประกวดวาดภาพ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”ชิงทุนกว่า5แสนบ.ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวโครงการประกวดภาพวาดตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 5 แสนบาท พร้อมทั้งเกียรติบัตร 
 UploadImage

           รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งการจะพัฒนาบ้านเมืองที่เป็นอยู่ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นต้องได้รับทราบแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ จากผู้ที่อยู่ร่วมกันในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

จึงได้จัดประกวดวาดภาพอนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ที่ตัวเองคิด และต้องการอยากให้เป็น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเชื่อมต่อไปยังรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางนโยบายการบริหารประเทศต่อไป
UploadImage

การประกวดภาพวาดในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามความมุ่งหวังอย่างยั่งยืนผ่านจินตนาการทางศิลปะการวาดภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

          1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลงานในขนาด A3 (11.7 X 16.5 นิ้ว) เงินรางวัล 15,000 บาท 10,000 บาท 7,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ขนาดภาพ A3 (11.7 X 16.5 นิ้ว) เงินรางวัล 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขนาดภาพ A3 (11.7 X 16.5 นิ้ว ถึงขนาด A2 16.5 X 23.4 นิ้ว) เงินรางวัล 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดภาพ A2 (16.5 X 23.4 นิ้ว) เงินรางวัล 30,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          5. ระดับอุดมศึกษา (ปวส. และ ปริญญาตรี) ขนาดภาพ A2 หรือ 16.5 X 23.4 นิ้วขึ้นไป เงินรางวัล 45,000 บาท 35,000 บาท 25,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมเงินรางวัลจากการประกวดครั้งนี้เป็นมูลค่า ๕๒๒,๐๐๐ บาท

UploadImage

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ลงบนกระดาษ 80 ปอนด์ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป ตามขนาดที่กำหนด โดยไม่จำกัดวัสดุที่ใช้วาดภาพ ซึ่งอาจจะเป็น ดินสอสี สีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์

ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวด พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับชั้น สถาบันการศึกษา ชื่อภาพ แนวความคิด เทคนิค ขนาดที่ด้านหลังภาพ

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555

โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2555

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579

หรือทางเว็บไซต์ www.moe.go.th