12 ก.ย. 2555

[รับตรง ทุน] - 25 ทุนไทยพัฒน์ เปิดคัดม.ปลาย ไปเรียนต่อต่างประเทศUploadImage

สำนักงาน ก.พ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานชื่อทุน “ไทยพัฒน์” สำหรับ ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วทุกภาคได้มีโอกาสรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ทุนไทยพัฒน์ ซึ่งหมายถึง พัฒนาชาติไทย นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรทุนรัฐบาลตามโครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่อ อนาคต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2541 เป็นทุนที่จัดสรรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีพระราชดำริ มุ่งมั่นในการกระจายโอกาสและความเจริญให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และสายพระเนตรอันยาวไกลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอัน มีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

3. เพื่อกระจายโอกาสการรับทุนรัฐบาลให้นักเรียนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง

4. เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพเข้ารับราชการในอนาคต

ผู้รับทุนไทยพัฒน์จะต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามกรอบสาขาวิชา ระดับการศึกษาและประเทศที่กำหนด

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัครสอบ มี 3 กลุ่ม จำนวน 25 หน่วย รวม 25 ทุน โดยจัดสรรให้แต่ละภาคตามพื้นที่ที่ตั้งสถานศึกษาของผู้สมัครที่ใช้ในการสมัครสอบ และกำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ณ ต่างประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้

2. ข้อผูกพันในการรับทุน

2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

2.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 - 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 นี้ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้

3.2 มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555

3.3 กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าจากสถาน ศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรทุน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)

3.4 ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียน เทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้

3.5 มีศีลธรรม และความประพฤติดี

3.6 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

3.7 ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

4. การรับสมัครสอบ

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ใน เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th

4.2 กำหนดวันรับสมัครสอบและวิธีการสมัคร

4.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กันยายน 2555 ทาง
อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
Credit : ENN.co.th