28 ก.ย. 2555

[รับตรง] - เปิดแล้วรับตรง ม.นครพนม 2556
ระบบรับตรง
ระดับปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 10 มกราคม 2556
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า           
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 30 เมษายน  2556
 
ระบบโควต้า
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรม / ผู้ทำความดี ประจำการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์2556