17 ก.ย. 2555

[รับตรง] - ม.หาดใหญ่ เปิดมอบทุนให้ม.6 เรียนต่อป.ตรีไม่จำกัดจำนวน
UploadImage

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งจำกัดจำนวนและไม่จำกัดจำนวนในหลายโครงการ สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป

ประเภททุน

ทุนสนับสนุนการศึกษา (สิทธิพิเศษอัตราร้อยละ 50-100 ของค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร)  จำนวน  72  ทุน

 
 ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน
 ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน (ทุนสำหรับนักเรียนสถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์)
 ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก 
 ทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน  14  จังหวัดภาคใต้
 ทุนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านผู้นำนักศึกษาและด้านอื่น ๆ
 ทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.)
 ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 ทุนเรียนดี ลูกมะหาด
 
ทุนสนับสนุนการศึกษา (สิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร)  ไม่จำกัดจำนวนทุน  ดังนี้
 
 ทุนสำหรับพี่น้องนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 ทุนสำหรับพี่น้องและบุตรธิดาบุคลากรโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
การรับสมัคร
 
    ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา  ให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (www.hu.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15  กุมภาพันธ์ 2555 (ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต  สิ้นสุดวันที่  10  พฤษภาคม  2555)  กรณีสมัครด้วยตนเองให้ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student  One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคารU Plaza
     สำหรับทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.) กำหนดการรับสมัครให้ดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ  www.mua.go.th
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหนังสือรับรองความประพฤติ (เอกสารประกอบการสมัครทุน)
สมัครออนไลน์
 
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
 
1.  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่      หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   www.hu.ac.th 

2.  หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา  มีดังนี้
          1.1  ใบระเบียนการศึกษา  (ใบ รบ.)  หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน  1  ชุด 
          1.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด 
          1.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด 
          1.4  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป  (ชุดสุภาพ) 
          1.5  สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น 
                (สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก)
          1.6  สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรม/แสดงความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
          1.7  หนังสือรับรองความประพฤติ  (Down Load)  จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
                (www.hu.ac.th
          1.8  ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 ชุด 
                 (ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต)
          1.9  สำเนาหลักฐานของพี่หรือน้องที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า
                (เฉพาะทุนพี่น้องและศิษย์เก่าฯ) จำนวน 1 ชุด 
          1.10 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพี่หรือน้องที่แสดงว่า เป็น                    
                 นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า (เฉพาะทุนพี่น้องและศิษย์เก่าฯ) จำนวน 1 ชุด 
          1.11 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่หรือโรงเรียนในเครือ     
                 หาดใหญ่อำนวยวิทย์ (เฉพาะทุนพี่น้องและบุตรธิดาฯ) จำนวน  1  ชุด 
          1.12 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคลากร มหาวิทยาลัย                          
                 หาดใหญ่หรือโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์  (เฉพาะทุนพี่น้องและบุตรธิดาฯ) จำนวน  1  ชุด 

3.  กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ให้แนบหลักฐานการสมัคร

4.  กรณีกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้นำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันคัดเลือกทุน

5.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วและไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดจะมีผลต่อการพิจารณา อนุมัติทุนการศึกษา       
 
กำหนดการคัดเลือกทุน
 
1. ทุนทุกประเภท   (ยกเว้น ทุนศอ.บต.และทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต) กำหนดการทดสอบ     วันพฤหัสบดีที่ 8  มีนาคม   2555  เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา (แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)

2. ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก  กำหนดการทดสอบวันศุกร์ที่ 9  มีนาคม 2555 เวลา 08.00 น.  ณ      อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา  (แต่งกายด้วยชุดกีฬา)
 
ประกาศผลการคัดเลือก
 
ใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด  โดยจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หรือที่  www.hu.ac.th
 
การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน 
 
     ผู้ ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท (ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต)  ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน  ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student  One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร  U Plaza   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น      มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม เติม ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เลขที่  125/502  ถนนพลพิชัย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 

โทรศัพท์  0-7420-0300 ต่อ 367 หรือ  0-7420-0367 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7420-0371 หรือ  www.hu.ac.th หรือ e-mail : scholarship@hu.ac.th
 
โควตาพิเศษ  สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555
 
 โควตาพิเศษ สำหรับนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 โควตาพิเศษ  สำหรับนักเรียนสถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 
การสมัครขอรับโควตา
 
    นักเรียนที่สนใจสมัครขอรับโควตาพิเศษรับใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัครนักศึกษา ใหม่ ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS)  ชั้น 2  อาคาร U Plaza  ตั้งแต่บัดนี้ถึง  29  กุมภาพันธ์   2555
 
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
 
1. ใบสมัครเพื่อขอรับโควตาพิเศษตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. หลักฐานการสมัคร  มีดังนี้ 
    2.1 ใบระเบียนการศึกษา  (ใบ รบ.)  หรือใบรับรองผลการศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย  จำนวน  1  ชุด  
    2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด 
    2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด 
    2.4  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป  (ชุดนักเรียน)
 
การประกาศผลการคัดเลือก
 
     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันในวันเวลาที่กำหนด  หรือที่  www.hu.ac.th หากประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทุนการ ศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่  125/502  ถนนพลพิชัย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110  โทรศัพท์  0-7420-0300 , 0-7420-0367  โทรสาร 0-7442-5467,0-7420-0371หรือ www.hu.ac.th หรือ e-mail : scholarship@hu.ac.th