28 ก.ย. 2555

[รับตรง] - รับตรง ! มศว 9 โครงการ เริ่ม 1 ต.ค.นี้
UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบตรงเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 9 โครงการ

โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

โครงการที่เปิดรับ

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน 


รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย 

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคืนถิ่นคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น 

รับสมัครสอบกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 

รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการนักกีฬา 


รับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการ "ผู้พิการ"