3 ต.ค. 2555

[รับตรง] - รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2556


UploadImage

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2556

รับตรงทั่วไป
- ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
- ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
- เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 4 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
- เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1– 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
- เป็นผู้ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา

โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
- GPAX 4 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.00 และในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า3.00
- เข้าร่วมกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี 
- ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
- GPAX 4 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
- GPA ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.50

โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
- ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
- GPAX 4 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
- GPA ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.50
- ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๖๗ โรงเรียน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการรับสมัคร

รายการ วันที่
1. รับสมัครโควตา 17 กันยายน -16 พฤศจิกายน 2555
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) 23 พฤศจิกายน 2555
3. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) 28-29 พฤศจิกายน 2555
4. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท) 30  พฤศจิกายน 2555
5. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท) แจ้งให้ทราบวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ