18 ต.ค. 2555

[รับตรง] - 256ทุนรัตนมงคล ม.หอการค้าไทย เปิดรับถึง 22 ต.ค.นี้
UploadImage

ผู้ที่สนใจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการ“ทุนรัตนมงคล” ยังมีโอกาสถึงวันที่ 22 ตุลาคมนี้ 

โดยทุนนี้มอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

จำนวนทุนการศึกษา  จำนวน 265 ทุนต่อปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น

8 คณะวิชา จำนวนคณะวิชาละ 30 ทุน

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 25 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ สายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ

มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

เป็นผู้มีความประพฤติดี

ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เต็มจำนวน หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย) หลักสูตร 4 ปีต่อเนื่อง

ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Hybrid Learning 1 ชุด

ค่าประกันการรับทุนการศึกษา

เงินประกันการรับทุนการศึกษา 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินประกันภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  200 บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ  1,000 บาท

ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย  500 บาท

ค่าประกันของเสียหาย  500 บาท

(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)

ค่ากิจกรรมนักศึกษาภาคเรียนละ 300 บาท

ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง  3,500 บาท

(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,000 บาท)

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยการรายงานตัว  เอกสารประกอบการรายงานตัว

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้รับทุน จำนวน 1 ชุด


ผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัวที่กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2555
(พร้อมชำระเงินประกันการรับทุนและค่าใช้จ่าย)

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

สมัครออนไลน์ 

http://www.utcc.ac.th/

เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร (กรุณากรอก ชื่อ นามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะผู้สมัครต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะการสมัคร)
สมัครด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ กองส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา อาคาร 12 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ