20 ต.ค. 2555

[รับตรง ทุน] - ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยังรับตรงป.ตรี พร้อมให้50ทุน
UploadImage

ทุนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนยังเปิดโอกาสให้น้อง ม.ปลายที่สนใจ สมัครได้ โดยสถาบันเปิดรับทั้งประเภทรับตรง และประเภทสอบชิงทุนการศึกษา

หลักสูตรที่รับสมัคร

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
      
3. คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การบัญชี
       
 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบรับทุน


ต้องมีคะแนน GPAX 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว แต่ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติกตามเงื่อนที่สถาบันฯ กำหนด

1. ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ตลอดหลักสูตร) มี 3 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้

          ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% มีค่าครองชีพ ทุนละประมาณ 90,000 บาท/ปี

          ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ทุนละประมาณ 60,000 บาท/ปี

          ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ทุนละประมาณ 30,000 บาท/ปี

 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด โดยจะแบ่งระดับผลการเรียนตามประเภทของทุน

          ทุนประเภทที่ 1 ต้องมีผลการเรียน (GPA) เฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่า 3.00

          ทุนประเภทที่ 2 ต้องมีผลการเรียน (GPA) เฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่า 2.75

          ทุนประเภทที่ 3 ต้องมีผลการเรียน (GPA) เฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่า 2.50

       
สามารถสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555

ติดตามข้อมูลทาง www.tni.ac.th

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2763-2601-5


ที่มา ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย