12 ต.ค. 2555

[รับตรง] - โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มศก. 56UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
UploadImage


เกณฑ์การคัดเลือก
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาท