24 ต.ค. 2555

[รับตรง] - ม.ขอนแก่นแจกทุน ม.ปลายเก่งคอมพิวเตอร์ - สารสนเทศ
UploadImage

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี

เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวนรวม 15 ทุน

          -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 5 คน
          -สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 คน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555
          2. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาและมีผลการเรียนดีคือ

          -ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          -ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

          สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สารบรรณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดที่ www.cs.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

          ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ดังนี้

          1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
          2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 48,000 บาท/ปี
          3. ภาควิชาฯ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับโท-เอก
          4. ค่าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นหรืออนุมัติ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4336-2188-91 ต่อ 103 โทรสาร 0-4334-2910

เว็บไซต์ www.cs.kku.ac.th