4 ต.ค. 2555

[ข่าว] - ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจับมือแบงค์กสิกรพัฒนาทักษะ-วิชาการ
UploadImage

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (TNI) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตาม "โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการเงิน" ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น(TNI) ลงนามร่วมกับ คุณเดือนเพ็ญ ภวัครานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ตำแหน่งงานผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคลธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมี อาจารย์รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) อาทิ ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้แทนฝ่ายเครือข่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 1 (ต่างประเทศ) บริษัท โปรเกรส เอช อาร์ จำกัด และ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย

      
UploadImage

โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในด้านการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสถาบันการเงิน  2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ และภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบริหาร วิชาการ งานวิจัย สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ 3) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการศึกษาของบุคลากรในภาครัฐและภาคการศึกษา โดยการ ดูงานในสถานที่ทำงาน การแลกเปลี่ยนวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ 4) เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของภาคการศึกษาและสถาบันการเงินระหว่างกันเพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน    ในด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและจัดการธุรกิจ 5) เพื่อร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจของทั้งสองหน่วยงาน

ในด้านของรูปแบบความร่วมมือนั้นมุ่งส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติ ในการพัฒนาความรู้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน โดยผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิเช่น โครงการ K-young Banker Academy ซึ่งจะเป็นการเชิญวิทยากรจากธนาคารกสิกรไทยมาให้ความรู้แก่นักศึกษาทางด้านการเงิน การบริการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน , โครงการ Pay a visit @ KBank หรือเป็นการเยี่ยมชมดูงานในด้านกระบวนการและระบบการทำงานของธนาคาร, โครงการ Internship for Your Future หรือการรับนักศึกษาฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับรูปแบบการทำงานของธนาคารกสิกรไทย, โครงการ Job Fair โดยธนาคารกสิกรไทยจะเข้ามารับสมัครพนักงานที่สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, โครงการอบรมความรู้ทางการเงินส่วนบุคคล และโครงการอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการจัดเพิ่มเติม


ขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากทาง ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย