8 ก.ค. 2555

[ข่าว] - เผย! Top 20 คณะ/สาขา สุดฮิต โค้งสุดท้าย! #รับตรง มศว


เผย! Top 20 คณะ/สาขา สุดฮิต โค้งสุดท้าย! #รับตรง มศว 
20 อันดับ สุดฮิต ทุกคณะ/สาขา ทุกแผนการเรียน
อันดับ
สาขา-กลุ่มสาขา
จำนวนที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร
1
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
35
3,529
2
การประถมศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง)
30
2,773
3
จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง)
20
2,388
4
การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง)
15
2,045
5
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี (สอบตรง)
20
1,951
6
การบัญชี-บช.บ.(สอบตรง)
45
1,819
7
กายภาพบำบัด-วท.บ.(สอบตรง)
48
1,721
8
คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
28
1,655
9
เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.(สอบตรง)
60
1,393
10
ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
1,381
11
วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.(สอบตรง)
30
1,241
12
สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
30
1,203
13
วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ.(สอบตรง)
20
1,202
14
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ร.บ. (สอบตรง)
20
1,135
15
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
21
1,124
16
ภาษาจีน-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
1,016
17
วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ.(สอบตรง)
30
914
18
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง)
50
907
19
สาธารณสุขชุมชน-วท.บ.(สอบตรง)
20
905
20
ภาษาไทย (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
20
844
10 อันดับ สุดฮิต คณะ/สาขา สายวิทย์
อันดับ
สาขา-กลุ่มสาขา
จำนวนที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร
1
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
35
3,529
2
การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ ปี (สอบตรง)
15
2,045
3
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ ปี (สอบตรง)
20
1,951
4
กายภาพบำบัด-วท.บ.(สอบตรง)
48
1,721
5
คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
28
1,655
6
วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.(สอบตรง)
30
1,241
7
วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ.(สอบตรง)
20
1,202
8
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
21
1,124
9
วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ.(สอบตรง)
30
914
10
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง)
50
907

10 อันดับ สุดฮิต คณะ/สาขา สายศิลป์
อันดับ
สาขา-กลุ่มสาขา
จำนวนที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร
1
การประถมศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง)
30
2,773
2
จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง)
20
2,388
3
การบัญชี-บช.บ.(สอบตรง)
45
1,819
4
เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.(สอบตรง)
60
1,393
5
ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
1,381
6
สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
30
1,203
7
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ร.บ. (สอบตรง)
20
1,135
8
ภาษาจีน-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
1,016
9
ภาษาไทย (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
20
844
10
ธุรกิจระหว่างประเทศ-บธ.บ.(สอบตรง)
45
763
จำนวนผู้สมัคร ทุกคณะ/สาขา
สาขาวิชา - กลุ่มสาขา
จำนวนที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร
จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง)
20
2,388
ภาษาฝรั่งเศส-ศศ.บ.(สอบตรง)
25
322
วรรณกรรมสำหรับเด็ก-ศศ.บ.(สอบตรง)
20
115
ปรัชญาและศาสนา-ศศ.บ.(สอบตรง)
40
173
ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
1,381
ภาษาไทย (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
20
844
ภาษาเขมร-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
18
ภาษาเวียดนาม-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
41
สารสนเทศศึกษา-ศศ.บ.(สอบตรง)
30
163
ภาษาจีน-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
1,016
ภาษาญี่ปุ่น-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
626
ภาษาเกาหลี-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
443
ภาษาและวรรณคดีไทย-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
142
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน-ศศ.บ.(สอบตรง)
15
444
คณิตศาสตร์-วท.บ.(สอบตรง)
28
369
เคมี-วท.บ.(สอบตรง)
63
688
ชีววิทยา-วท.บ.(สอบตรง)
56
838
ฟิสิกส์-วท.บ.(สอบตรง)
46
169
สถิติ-วท.บ.(สอบตรง)
21
222
วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ.(สอบตรง)
30
521
จุลชีววิทยา-วท.บ.(สอบตรง)
39
475
คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
28
1,655
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
21
512
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
21
1,124
วิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
21
681
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
21
419
อัญมณีและเครื่องประดับ-วท.บ.(สอบตรง)
50
225
อาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง)
14
295
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม-วท.บ.(สอบตรง)
15
18
การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด-วท.บ.(สอบตรง)
15
91
ประวัติศาสตร์-ศศ.บ.(สอบตรง)
40
358
การพัฒนาชุมชนเมือง-ศศ.บ.(สอบตรง)
20
396
การบัญชี-บช.บ.(สอบตรง)
45
1,819
การตลาด-บธ.บ.(สอบตรง)
45
486
สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
30
1,203
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-วท.บ.(สอบตรง)
50
148
การเงิน-บธ.บ.(สอบตรง)
45
445
การท่องเที่ยวและการโรงแรม-บธ.บ.(สอบตรง)
45
771
ธุรกิจระหว่างประเทศ-บธ.บ.(สอบตรง)
45
763
รัฐประศาสนศาสตร์-ร.บ. (สอบตรง)
20
594
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ร.บ. (สอบตรง)
20
1,135
การเมืองการปกครอง-ร.บ. (สอบตรง)
20
731
ผู้นำนันทนาการ-โควตานครนายก
2
3
ผู้นำนันทนาการ-ศศ.บ.(สอบตรง)
70
146
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โควตานครนายก
2
7
สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
25
177
พลศึกษา(กศ.บ.)-โควตานครนายก
3
9
พลศึกษา(กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
50
477
สุขศึกษา(กศ.บ.)-โควตานครนายก
2
10
สุขศึกษา(กศ.บ.)-กศ.บ.(สอบตรง)
25
140
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โควตานครนายก
1
4
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.บ.(สอบตรง)
40
227
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-โควตานครนายก
2
-
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-วท.บ.(สอบตรง)
20
35
อนามัยสิ่งแวดล้อม-โควตานครนายก
2
4
อนามัยสิ่งแวดล้อม-วท.บ.(สอบตรง)
20
181
สาธารณสุขชุมชน-โควตานครนายก
2
9
สาธารณสุขชุมชน-วท.บ.(สอบตรง)
20
905
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-โควตานครนายก
2
2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-วท.บ.(สอบตรง)
20
175
การประถมศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง)
30
2,773
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ)
20
63
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ)
5
39
พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
35
3,529
วิศวกรรมเคมี-วศ.บ.(สอบตรง)
10
735
วิศวกรรมเคมี-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม.
5
-
วิศวกรรมเคมี-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
20
21
วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ.(สอบตรง)
30
914
วิศวกรรมเครื่องกล-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม.
30
6
วิศวกรรมเครื่องกล-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
30
33
วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.(สอบตรง)
30
1,241
วิศวกรรมไฟฟ้า-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม.
10
5
วิศวกรรมไฟฟ้า-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
10
24
วิศวกรรมโยธา-วศ.บ.(สอบตรง)
10
520
วิศวกรรมโยธา-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม.
10
-
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ.(สอบตรง)
10
719
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม.
5
4
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
5
10
ดุริยางคศาสตร์สากล-ศป.บ.(สอบตรง)
25
187
เซรามิกส์-โควตานครนายก
1
-
เซรามิกส์-ศป.บ.(สอบตรง)
27
44
ศิลปะจินตทัศน์-โควตานครนายก
1
-
ศิลปะจินตทัศน์-ศป.บ.(สอบตรง)
27
180
ศิลปวัฒนธรรม-ศป.บ.(สอบตรง)
15
13
นาฏศิลป์ไทย-โควตานครนายก
1
3
นาฏศิลป์ไทย-ศป.บ.(สอบตรง)
27
141
นาฏศิลป์สากล-โควตานครนายก
1
-
นาฏศิลป์สากล-ศป.บ.(สอบตรง)
27
85
การออกแบบเพื่อการแสดง-โควตานครนายก
1
-
การออกแบบเพื่อการแสดง-ศป.บ.(สอบตรง)
27
132
การแสดงและกำกับการแสดง-โควตานครนายก
1
2
การแสดงและกำกับการแสดง-ศป.บ.(สอบตรง)
27
609
การออกแบบสื่อสาร-โควตานครนายก
1
1
วิศวกรรมโยธา-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
10
7
วิศวกรรมอุตสาหการ-วศ.บ.(สอบตรง)
10
380
วิศวกรรมอุตสาหการ-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม.
5
-
วิศวกรรมอุตสาหการ-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
5
9
วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ.(สอบตรง)
20
1,202
วิศวกรรมชีวการแพทย์-โควตาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนเครือข่ายใน กทม.
5
2
วิศวกรรมชีวการแพทย์-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
5
14
การออกแบบสื่อสาร-ศป.บ.(สอบตรง)
37
735
การออกแบบผลิตภัณฑ์-โควตานครนายก
1
2
การออกแบบผลิตภัณฑ์-ศป.บ.(สอบตรง)
27
735
การออกแบบแฟชั่น-โควตานครนายก
1
2
การออกแบบแฟชั่น-ศป.บ.(สอบตรง)
27
352
ศิลปะเครื่องประดับ-โควตานครนายก
1
-
ศิลปะเครื่องประดับ-ศป.บ.(สอบตรง)
27
89
ทัศนศิลปศึกษา-โควตานครนายก
1
-
ทัศนศิลปศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง)
22
115
ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)-กศ.บ.(สอบตรง)
25
80
ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)-กศ.บ.(สอบตรง)
15
88
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงศึกษา-โควตานครนายก
1
2
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงศึกษา-กศ.บ.(สอบตรง)
20
106
ทันตแพทยศาสตร์-โควตานครนายก
1
12
ทันตแพทยศาสตร์-ท.บ.(สอบตรง)
25
770
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ ปี (สอบตรง)
20
1,951
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-โควตานครนายก
3
23
การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ ปี (สอบตรง)
15
2,045
กายภาพบำบัด-โควตานครนายก
1
3
กายภาพบำบัด-วท.บ.(สอบตรง)
48
1,721
การส่งเสริมสุขภาพ-โควตานครนายก
1
1
การส่งเสริมสุขภาพ-วท.บ.(สอบตรง)
19
207
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
217
การจัดการธุรกิจไซเบอร์-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
180
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
392
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-ศศ.บ.(สอบตรง)
30
497
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-ศศ.บ.(สอบตรง)
30
174
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
725
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-ศศ.บ.(สอบตรง)
35
56
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-ศศ.บ.(สอบตรง)
50
221
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-ศศ.บ.(สอบตรง)
30
254
เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.(สอบตรง)
60
1,393
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ.(สอบตรง)
50
907
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
10
11
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์-วท.บ.(สอบตรง)
28
167
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์-โควตาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7
2
-

หมายเหตุ
จำนวนสาขาที่เปิดรับทั้งหมด : 93 สาขา 
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด : 55,658 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ : 07/07/2555 00:30:01