11 ก.ย. 2555

[รับตรง] - เปิดรับสมัครแล้ว ม.ธรรมศาสตร์ 2556 "11 กันยายน - 1 ตุลาคม 55"


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 1 ตุลาคม 2555
การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64

โครงการรับตรง

คณะที่รับเด็กซิ่วได้แก่
คณะพาณิชย์ศาสตรืและการบัญชี  2.5
คณะเศรษฐศาสตร์    2.75
คณะสังคมสงเคราะห์  2.5
พยาบาล  2.75
คณะศิลปกรรมศาสตร์   2.5
คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการผังเมือง   2.75
คณะสาธารณสุขศาสตร์   2.75
SIIT  2.5
 
คณะที่รับเฉพาะ ม.6 ได้แก่
คณะนิติศาสตร์  2.75
คณะรัฐศาสตร์   2.75
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.75
คณะสหเวชศาสตร์   2.75
คณะทันตแพทย์   3.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์  2.75