14 ก.ย. 2555

[ข่าว] - มฟล.รับตลาดแรงงานไอทีอาเซียน ร่วมรัฐ-เอกชนหนุนน.ศ.เก็บความรู้ - สร้างนวัตกรรม

UploadImage


          น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อป้อนตลาดไอทีของประเทศ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2555 นี้ เป็นปีที่ 3 โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเรียนการสอนใน 6 สาขาวิชาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานและประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และเพื่อขยายโครงข่ายไปสู่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน บุคลากร การศึกษาดูงาน การจัดทำโครงการต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากเอกชนรายต่างๆ โดยตรง

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหาเรื่องการพัฒนาด้านไอที ปัญหาหลักคือขาดแคลนบุคลากร โครงการจึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมฟล.ตั้งเป้าว่านักศึกษาที่เรียนจบออกไปแล้วมีคุณสมบัติหรือศักยภาพเทียบ เท่ากับผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีอยู่แล้วประมาณ 1 เท่าครึ่ง เหมาะกับการออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          "มฟล.รับนักศึกษาใหม่ในแผนกนี้ปีละประมาณ 50 คน และมีบัณฑิตที่จบไปป้อนตลาดในจำนวนใกล้เคียงกัน กระนั้นพบว่ามีองค์กรและเอกชนต่างๆ แจ้งว่าตลาดมีความต้องการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวปีละกว่า 1,000 คน ซึ่งก็ยังถือว่าไม่เพียงพอ จึงต้องพัฒนากันต่อไป โดยตลาดต้องการผู้มีความรู้หลายด้าน เช่น ซอฟต์แวร์เทสติ้ง โปรแกรมเมอร์ โมบายแอพพลิเคชั่น ฯลฯ และมฟล.ไม่ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานักศึกษาเท่านั้น แต่ได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเข้าร่วมโครงการประมาณ 30 แห่งอีกด้วย นอกจากนี้การพัฒนาตามโครงการยังเป็นการรองรับยุคประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 เพราะหนึ่งในอาชีพที่เปิดกว้างในเออีซีคือวิศวกรซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอ ที" รองอธิการบดีมฟล.กล่าว


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด