26 ต.ค. 2555

[รับตรง] - วิทยาลัยการภาพยนตร์ ราชภัฏสวนสุนันทารับตรงหลักสูตรศิลปบัณฑิต


UploadImage

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555
 
สาขาที่เปิดสอน : (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์(Computer Graphics and Games)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555

รายละเอียดวิธีการสมัคร/สถานที่ติดต่อ

ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ณ อาคาร 31 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โทรศัพท์ 02-1601351

ติดตามข้อมูลได้ที่