17 ก.ย. 2555

[กิจกรรม] - ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2012
UploadImage


โครงการค่ายนัก อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2012 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้ า ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ฟรี !! ไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเกิดความสนใจวิทยาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
2) ก่อให้เกิดการจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน
3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจสำหรับอนาคต
4) เพื่อกระตุ้นและพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นด้านอิเล็กทรอนิกส์
5) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน 6) เสริมทักษะแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในการถ่ายทอดความรู้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) สายวิทยาศาสตร์ที่สนใจด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากโรงเรียนต่างๆ ที่สามารถเดินทาง ไปกลับได้สะดวก
2) รับจำนวนจำกัด 40 คน


การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ (รูปถ่ายผู้สมัคร,สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2.สำเนาบัตรนักเรียน
3.และเรียงความ


ส่งไปรษณีย์มาที่ “ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ” ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ป.ณ.1032 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903

ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555
(หมายเหตุ : ดูวันที่ใบสมัครส่งมาถึง)


ประกาศผลการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่
http://pirun.ku.ac.th/~fengdus/

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ต้องยืนยันการเข้าร่วม ก่อนวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ติดต่อสอบถาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-942-8555 ต่อ 1504, 1540 3) โทรสาร 02-942-8555 ต่อ 1550 4) email : fengdus@ku.ac.th 5)